Sve knjige

1. Lan­gran, Pol: Uvod u perm­a­nent­no obra­zo­van­je (Pa­ul Len­grand, L’in­tro­duc­ti­on à l’éduca­ti­on perm­a­nen­te). Prev. S. Uva­lić. 1971, 1976. Rasprodato.

2. Snou, Čarls: Dve kul­tu­re (Char­les P. Snow, The two Cul­tu­res: and a se­co­ond lo­ok). Prev. A. I. Spa­sić. 1971. Rasprodato.

3. Pi­ke­ring, Džordž: Iza­zov obra­zo­van­ju (Ge­or­ges Pic­ke­ring, The Chal­lenge to Edu­ca­ti­on). Prev. J.Di­mi­ri­je­vić, 1971. Rasprodato.

4. Ćo­sić, Dobrica: Moć i strep­nje, 1971. Rasprodato.

5. *** Ma­klu­a­no­va ga­lak­si­ja. Ma­klu­an – za i pro­tiv. Prev. S. Ðor­đević. 1971, 1982. Rasprodato.

6. Mi­lo­še­vić, Nikola: Ide­o­lo­gi­ja, psi­ho­lo­gi­ja i stva­ra­la­štvo. 1972, 1984. Rasprodato.

7. Ba­kov­ljev, Milan: Te­o­rij­ske osno­ve pro­gra­mi­ra­ne na­sta­ve. 1972. Rasprodato.

8. Ivan Ilić: Do­le ško­le! (Ivan Ilich, Descho­o­ling so­ci­ety). Prev. S. Ðo­đe­vić. 1972, 1980. Rasprodato.

9. Lič, Edmund: Klod Le­vi-Stros (Ed­mund Le­ach, Lévi-Stra­uss). Prev. M. Mi­haj­lo­vić. 1972, 1982. Rasprodato.

10. Kr­le­ža, Miroslav: 99 va­ri­ja­ci­ja. Iz­bor M. Lon­čar. 1972. Rasprodato.

11. Fu­ra­stje, Žan: Uni­ver­zi­tet pred ste­ča­jem (Je­an Fo­u­ra­stié, Fa­il­li­te de l’uni­ver­sité?). Prev. S. Lu­kić. 1973. Rasprodato.

12. Pa­vlo­vić, Ži­vo­jin : O od­vrat­nom. O umet­no­sti, o in­di­vi­dui, o mno­štvu. 1972, 1982. Rasprodato.

13. Fle­re, Sergej: Obra­zo­van­je za sve? Ogled o obra­zo­van­ju kao čini­o­cu dru­štve­ne struk­tu­re. 1973. Rasprodato.

14. La­jons, Džon: Lin­gvi­stič­ka re­vo­lu­ci­ja No­a­ma Čom­skog (John Lyons, Chomsky). Prev. S. Ðor­đe­vić. 1974. Rasprodato.

15. Su­ho­dol­ski, Bogdan: Tri pe­da­go­gi­je (Bog­dan Suc­ho­dol­ski, Trzy peda­go­gi­ki). Prev. M. i R. Ðo­kić. 1974. Rasprodato.

16. Je­ro­tić, Vladeta: Psi­ho­a­na­li­za i kul­tu­ra. 1974, 1976, 1980, 1988. Rasprodato.

17. Sa­pir, Edvard: Ogle­di iz kul­tur­ne an­tro­po­lo­gi­je (Ed­ward Sa­pir, Se­lec­ted Wri­tings in Lan­gu­a­ge, Cul­tu­re and Per­so­na­lity). Iz­bor i predg. R. Bu­gar­ski. Prev. A. I. Spa­sić. 1974, 1984. Rasprodato.

18. Gi­ro, Pjer: Se­mi­o­lo­gi­ja (Pi­er­re Gu­i­ra­ud, La Sémi­o­lo­gie). Prev. M. Vu­ko­vić. 1975, 1983. Rasprodato.

19. Landa, Lav Ni­ko­la­je­vič: Ki­ber­ne­ti­ka i pe­da­go­gi­ja I/II (L. N. Landa, Ki­ber­ne­ti­ka i ob­u­če­ni­je). Prev. M. Po­po­vić. 1975. Rasprodato.

20. Bu­gar­ski, Ranko: Lin­gvi­sti­ka o čo­ve­ku. 1975, 1983. Rasprodato.

21. T. Hal, Edvard: Ne­mi je­zik (Ed­ward T. Hall, The Si­lent Lan­guage). Prv. M. Dra­ško­vić i D. Pe­tro­vić. 1976. Rasprodato.

22. S­vi­će­vić, Dušanat­no obra­zo­van­je. 1975. Rasprodato.

23. Živković, Zoran (ur.): Na­uč­na fan­ta­sti­ka. Zbor­nik te­o­rij­skih ra­do­va. Iz­bor i predgovor Z. Živ­ko­vić. 1976. Rasprodato.

24. Ro­hajm, Geza: Na­sta­nak i funk­ci­ja kul­tu­re (Géza Ro­he­im, The Ori­gin and Fon­cti­on of Cul­tu­re). Prev. B. Vu­či­će­vić. 1976. Rasprodato.

25. Ðel­pi, Etor: Ško­la bez ka­te­dre (Et­to­re Gel­pi, Scu­o­la sen­za cat­he­dra). Prev. J. Gli­šić. 1976. Rasprodato.

26. Je­ro­tić, Vladeta: Bo­lest i stva­ran­je. Pa­to­graf­ske stu­di­je. 1976. Rasprodato.

27. Kalve, Luj-Žan: Ro­lan Bart. Jed­no po­li­tič­ko gle­dan­je na znak. (Lo­u­is-Je­an Cal­vet, Ro­land Bart­hes. Un re­gard po­li­ti­gue sur le sig­ne). Prev. Z. Sto­ja­no­vić. 1976. Rasprodato.

28. Sergejev, Di­mi­tri­je: Za no­vi uni­ver­zi­tet. 1977. Rasprodato.

29. Jor­gen­sen, Mose: Ško­la ko­ju su osno­va­li uče­ni­ci. Eks­pe­ri­men­tal­na gim­na­zi­ja u Oslu. (Mos­se Jörgen­sen, Fra sko­le­o­pror til op­prors-sko­le). Prev. Lj. Ra­jić. 1977. Rasprodato.

30. Palmije, Žan-Mi­šel: Vil­helm Rajh. Ogled o ro­đen­ju froj­do­mark­sizma (Je­an-Mic­hel Pal­mi­er, Wil­helm Re­ich). Prev. J. Sta­kić. 1977. Rasprodato.

31. Lobro, Mi­šel: Obra­zo­van­je pre sve­ga (Mic­hel Lo­brot, Pri­o­rité à l’édu­ca­ti­on). Prev. M. Vuk­mi­ro­vić. 1979. Rasprodato.

32. Moren, Ed­gar: Duh vre­me­na I/II (Ed­gar Mo­rin, L’Esprit du Temps). Prev. N. Vi­na­ver i I. Pa­vlo­vić. 1979. Rasprodato.

33. Panof, Mi­šel: Ma­li­nov­ski (Mic­hel Pa­noff, Bro­ni­slav Ma­li­now­ski). Prev. I. Bog­da­no­vić. 1979.Rasprodato

34. Ra­do­va­no­vić, Milorad: So­ci­o­lin­gvi­sti­ka. 1979. Rasprodato.

35. Hač, El­vin: An­tro­po­lo­ške te­o­ri­je I/II (El­vin Hatch, The­o­ri­es of Man and Cul­tu­re). Prev. A. I. Spa­sić. 1979. Rasprodato.

36. Bern­stajn, Bazil: Je­zik i dru­štve­ne kla­se (Ba­sil Bern­ste­in, Class, co­des and con­trol). Prev. D. Mi­ću­no­vić. 1979. Rasprodato.

37. Le­vi-Stros, Klod: To­te­mi­zam da­nas (Cla­u­de Lévi-Sra­uss, Le to­temi­sme au­jo­urd’hui). Prev. B. Čo­lak-An­tić i I. Čo­lo­vić. 1979, 1990. Rasprodato.

38. Vlaj­čić, Milan: Jed­nom i ni­kad vi­še. Kri­tič­ki i po­le­mič­ki za­pi­si o kul­tur­noj sva­ki­da­šnji­ci 1976 – 1979. 1979. Rasprodato.

39. Nil, Alek­san­dar S.: Slo­bod­na de­ca Sa­mer­hi­la (A. S. Ne­ill, Sum­mer­hill). Prev. D. Pe­tro­vić. 1979, 1980, 1988. Rasprodato.

40. Gic, Lu­dvig: Fe­no­me­no­lo­gi­ja ki­ča (Lud­wig Gi­esz, Phäno­me­no­lo­gie des Kitsches). Prev. S. Jan­ko­vić i S. Stan­ko­vić. 1979, 1990. Rasprodato.

41. Li Vorf, Ben­dža­min: Je­zik, mi­sao i stvar­nost (Ben­ja­min Lee Whorf, Se­lec­ted Wri­tings). Iz­bor i predg. R. Bu­gar­ski. Prev. S. Sin­đe­lić. 1979. Rasprodato.

42. Ikor, Ro­že: Ško­la i kul­tu­ra (Ro­ger Ikor, L’éco­le et la cul­tu­re). Prev. M. Vuk­mi­ro­vić. 1980. Rasprodato.

43. Kaler, Džo­na­tan: So­sir – osni­vač mo­der­ne lin­gvi­sti­ke (Jo­nat­han Cul­ler, Sa­us­su­re). Prev. B. Hle­bec. 1980. Rasprodato.

44. Hajmz, Del: Et­no­gra­fi­ja ko­mu­ni­ka­ci­je (Dell Hymes, Fo­un­da­ti­ons in So­ci­o­lin­gu­istcs. An Et­hno­grap­hic Ap­pro­ach). Prev. M. Ra­do­va­no­vić. 1980. Rasprodato.

45. Mi­lo­še­vić, Nikola: Fi­lo­zo­fi­ja struk­tu­ra­li­zma. 1980. Rasprodato.

46. Mo­ris Na­do: Isto­ri­ja nad­re­a­li­zma (Ma­u­ri­ce Na­de­au, Hi­sto­i­re du su­rréali­sme). Prev. N. Ber­to­li­no. 1980. Rasprodato.

47. Bandić, Du­šan: Ta­bu u tra­di­ci­o­nal­noj kul­tu­ri Sr­ba. 1980. Rasprodato.

48. Stjuart, Džu­li­jan: Te­o­ri­ja kul­tur­ne pro­me­ne (Ju­li­an Ste­ward, The­ory of cul­tu­re chan­ge). Prev. J. Sta­kić. 1981. Rasprodato.

49. Kalve, Luj-Žan: Lin­gvi­sti­ka i ko­lo­ni­ja­li­zam. Ma­la ras­pra­va o glo­to­fa­gi­ji (Lo­u­is-Je­an Cal­vet, Lin­gu­sti­que et co­lo­ni­a­li­sme). Prev. J. Kri­vo­ka­pić. 1981. Rasprodato.

50. Munen, Žorž: Lin­gvi­sti­ka i fi­lo­zo­fi­ja (Ge­or­ges Mo­u­nin, Lin­gu­i­sti­que et phi­lo­sop­hie). Prev. N. Po­po­vić Pe­ri­šić. 1981. Rasprodato.

51. Rajić, Ljubiša(ur.): Te­o­ri­ja i po­e­ti­ka pre­vo­đen­ja. 1981. Rasprodato.

52. Prop, Vla­di­mir: Mor­fo­lo­gi­ja baj­ke (V. J. Propp, Mor­fo­lo­gi­ja skaski). Prev. P. Vu­ji­čić, R. Ma­ti­ja­še­vić i M. Vu­ko­vić. 1982. Rasprodato.

52.* . Prop, Vladimir – Morfologija bajke. (B. Я. Пропп, Морфология сказки, 2. izd., Moskva, 1969). Prev. Petar Vujičić. 2013. U prodaji

53. Mos, Marsel : So­ci­o­lo­gi­ja i an­tro­po­lo­gi­ja I/II (Mar­cel Ma­uss, So­ci­o­lo­gie et an­thro­po­lo­gie). Prev. A. Mo­ra­lić. 1982. 1998.

54. Boas, Franc: Um pri­mi­tiv­nog čo­ve­ka (Franz Bo­as, The Mind of Pri­mi­ti­ve Man). Prev. A. I. Spa­sić. 1982. Rasprodato.

55. Ret­klif-Bra­un, A. R.: Struk­tu­ra i funk­ci­ja u pri­mi­tiv­nom dru­štvu (A. R. Rad­clif­fe-Brown, Struc­tu­re and Fun­cti­on in Pri­mi­ti­ve So­ci­ety). Prev. S. Gli­šić. 1982. Rasprodato.

56. Bo­ško­vić-Stul­li, Maja: Usme­na knji­žev­nost ne­kad i da­nas. 1983. Rasprodato.

57. *** Sa­mer­hil za i pro­tiv. Prev. D. Pe­tro­vić. 1982, 1990. Rasprodato.

58. Lič, Ed­mund: Kul­tu­ra i ko­mu­ni­ka­ci­ja. Lo­gi­ka po­ve­zi­van­ja sim­bola. (Ed­mund Le­ach, Cul­tu­re and Com­mu­ni­ca­ti­on). Prev. B. Hle­bec. 1983, 2001. Rasprodato.

59. Evans-Pri­čard, E. E.: So­ci­jal­na an­tro­po­lo­gi­ja. (E. E. Evans-Pritchard, Es­says in So­ci­al An­thro­po­logy). Predg. M. Pro­šić-Dvor­nić. Iz­bor i prev. P. Sto­jo­vić. 1983. Rasprodato.

60. Pa­pić, Žarana i Lidija Skle­vicky (ur.): An­tro­po­lo­gi­ja že­ne. Prev. B. Vu­či­će­vić. 1983, 2003 (sa pogovorom Z. Ivanoviić). U prodaji.

61. Ivić, Mil­ka: Lin­gvi­sti­čki ogle­di. 1983, 1995, 2008 (3. dopunjeno izdanje). U prodaji.

62. Kokjara, Ðu­ze­pe: Isto­ri­ja fol­klo­ra u Evro­pi I/II. (Gi­u­sep­pe Coc­chi­a­ra, Sto­ria del fol­klo­re in Eu­ro­pa). Prev. T. Maj­sto­ro­vić i J. Vu­čo. 1984. Rasprodato.

63. Ko­va­če­vić, Ivan: Se­mi­o­lo­gi­ja ri­tu­a­la. 1985. Rasprodato.

64. Bu­gar­ski, Ranko: Je­zik u dru­štvu. 1986. Rasprodato.

65. Dikro, Osvald i Todorov, Cve­tan: En­ci­klo­pe­dij­ski reč­nik na­u­ka o je­zi­ku I/II (Oswald Duc­rot, Tzve­tan To­do­rov, Dic­ti­on­na­i­re encyclopédi­que des sci­en­ces du lan­ga­ge). Prev. S. Gra­hek i M. Po­pović. 1987. Rasprodato.

66. Tir­na­nić, Bogdan: Ogled o Pa­ji Pat­ku. De­vet po­glav­lja jed­ne su­bjek­tiv­ne isto­ri­je stri­pa. 1989. Rasprodato.

67. Toma, Luj-Ven­san: Smrt da­nas (Lo­u­is-Vin­cent Tho­mas, La mort au­jo­urd’hui). Prev. B. Je­lić. 1989. Rasprodato.

68. Mi­lo­še­vić, Nikola: Mark­si­zam i je­zu­i­ti­zam. Dru­go, do­pun­je­no iz­dan­je. 1989. Rasprodato.

69. Bandić, Du­šan: Car­stvo ze­maljs­ko i car­stvo ne­be­sko. Ogle­di o na­rod­noj re­li­gi­ji. 1990, 1998, 2008. U prodaji.

70. Da­noj­lić, Milovan: Mu­ka s re­či­ma. 1990. Rasprodato.

71. Lord, Al­bert B.: Pe­vač pri­ča I/II (Al­bert B. Lord, The Sin­ger of Ta­les). Prev. S. Gli­šić. 1990. Rasprodato.

71.* Lord, Al­bert B.: Pe­vač pri­ča I/II (Al­bert B. Lord, The Sin­ger of Ta­les). Prev. S. Gli­šić. 2022. U prodaji.

72. Bojanin, Sve­to­mir: Ško­la kao bo­lest. 1990, 1991. Rasprodato.

73. Ivić, Mil­ka: Prav­ci u lin­gvi­sti­ci. 1990, 1994, 2001.

74. Domenak, Žan Ma­ri: Evro­pa, kul­tur­ni iza­zov (Je­an-Ma­rie Do­menach, Eu­ro­pe: le défi cul­tu­rel). Prev. D. Ci­vrić. 1991. Rasprodato.

75. Le­roa-Gu­ran, Andre: Re­li­gi­je pret­hi­sto­ri­je (An­dré Le­roi-Go­u-rhan, Les re­li­gi­ons de la préhi­sto­i­re). Prev. M. Wolf. 1991. Rasprodato.

76. Čolović, Ivan (ur.): Smrt, na­sil­je i sek­su­la­nost. Prev. Z. Be­ča­no­vić et al. 1992. Rasprodato.

77. Daglas, Me­ri: Či­sto i opa­sno. Ana­li­za poj­mo­va prl­jav­šti­ne i ta­bua (Mary Do­u­glas, Pu­rity and Dan­ger). Prev. I. Spa­sić. 1993, 2001. Rasprodato.

78. Čo­lo­vić, Ivan: Bor­del rat­ni­ka. Fol­klor, po­li­ti­ka i rat. 1993, 1994, 2000, 2007. Rasprodato.

79. Fin­kel­krot, Alen: Po­raz mi­šljen­ja (Ala­in Fin­ki­el­kra­ut, La défa­i­te de la pensée). Prev. A. Mi­mi­ca. 1993. U prodaji.

80. Bratić, Do­bri­la: Glu­vo do­ba. Pred­sta­ve o no­ći u na­rod­noj re­li­gi­ji Sr­ba. 1993, 2013. U prodaji.

81. Bugarski, Ran­ko: Je­zik od mi­ra do ra­ta. Dru­go, do­pun­je­no iz­danje. 1995. Rasprodato.

82. Ivić, Mil­ka: O ze­le­nom kon­ju. No­vi lin­gvi­stič­ki ogle­di. 1995. Rasprodato.

83. Živ­ko­vić, Zoran: Ogle­di o na­uč­noj fan­ta­sti­ci. 1995. Rasprodato.

84. Kalve, Luj-Žan: Rat me­đu je­zi­ci­ma (Lo­u­is-Je­an Cal­vet, La gu­er­re des lan­gu­es). Prev. Ma­ri­ja Džu­nić-Drin­ja­ko­vić. 1995. Rasprodato.

85. Munen, Žorž: Isto­ri­ja lin­gvi­sti­ke (Ge­or­ges Mo­u­nin, Hi­sto­i­re de la lin­gu­i­sti­que). Prev. V. Ili­jin., 1996. Rasprodato.

86. Ki­zni­je, Žan: Et­no­lo­gi­ja Evro­pe (Je­an Cu­i­se­ni­er, Et­hno­lo­gie de l’Eu­ro­pe). Prev. Ž. Ka­ra-Pe­šić. 1996. Rasprodato.

87. Bur­gin­jon, Andre: Ne­pred­vi­đe­ni čo­vek (An­dré Bo­ur­gu­ig­non, L’hom­me im­pre­vu. Hi­sto­i­re na­tu­rel­le de l’hom­me). Prev. N. Šerban. 1996. Rasprodato.

88. Ži­žek, Slavoj: Me­ta­sta­ze uži­van­ja (Slavoj Žižek, Me­ta­sta­ses of En­joyment). Prev. S. Gli­šić. 1996. Rasprodato.

89. Gidens, En­to­ni: Dir­kem (Ant­hony Gid­dens, Durk­he­im). Prev. A. I. Spa­sić. 1996. Rasprodato.

90. Moskovisi, Serž: Do­ba go­mi­le. (Ser­ge Mo­sko­vi­ci, L’Age des foules) I/II.Prev. N. Bertolino. 1997. U prodaji.

91. Piper, Pre­drag: Je­zik i pro­stor. 1997, 2001. U prodaji.

92. Papić, Ža­ra­na: Pol­nost i kul­tu­ra. 1997. Rasprodato.

93. Golemović, Di­mi­tri­je: Et­no­mu­zi­ko­lo­ški ogle­di. 1997. Rasprodato.

94. Ivić, Mil­ka: O je­zi­ku Vu­ko­vom i vu­kov­skom. Dru­go iz­dan­je. 1997. Rasprodato.

95. Putinja, Fi­lip i Stref-Fe­nar, Žoslin: Te­o­ri­je o et­ni­ci­te­tu (Phi­lip­pe Po­u­tig­nat / Jo­celyne Stre­iff-Fe­nart, Théori­es de l’et­hni­cité). Prev. A. Mi­mi­ca. 1997. Rasprodato.

96. Ba­lan­di­je, Žorž: Po­li­tič­ka an­tro­po­lo­gi­ja (Ge­or­ges Ba­lan­di­er, An­thro­po­lo­gie po­li­ti­que). Prev. N. Ber­to­li­no. 1997. Rasprodato.

97. Bi­le­feld, Ulrih: Stran­ci: pri­ja­te­lji ili ne­pri­ja­te­lji (Ul­rich Bi­e­le­feld: Frem­de, Fre­un­de, Fe­in­de). Prev. D. Goj­ko­vić. 1998. Rasprodato.

98. Močnik, Rast­ko: Al­te­r­ka­ci­je. Prev. M. Mi­tro­vić. 1998. Rasprodato.

99. Smit, An­to­ni D.: Na­ci­o­nal­ni iden­ti­tet (Ant­hony D. Smith, Na­ti­o­nal Iden­tity). Prev. S. Ðor­đe­vić. 1998. Rasprodato. Drugo izdanje. 2010. U prodaji.

100. Gerc, Kli­ford: Tu­ma­čen­je kul­tu­ra I-II (Clif­ford Ge­ertz, In­ter­pre­ta­tion of Cul­tu­res). Prev. S. Gli­šić. 1998. Rasprodato.

101. Popović, Mi­o­drag: Vi­dov­dan i ča­sni krst. Ogled o književnoj ar­he­o­lo­gi­ji. Tre­će, pre­gle­da­no iz­da­nje. 1998, 2007. U prodaji.

102. Škiljan, Du­brav­ko: Jav­ni je­zik. Pri­stup lin­gvi­sti­ci jav­ne ko­mu­ni­ka­ci­je. 1998. Rasprodato.

103. Todorova, Marija: Imaginarni Balkan. (Maria Todorova, Imagining the Balkans) Prev. D. Starčević i A. Bajazetov-Vučen. 1999, 2006 (2. dopunjeno izdanje). U prodaji.

104. Beljanski, Slobodan: Pravo i iluzija. Ogledi iz pravne filozofije i antropologije. 1999. Rasprodato.

105. K. Nusbaum, Marta i Koen, Džošua (ur.): Za ljubav domovine. Rasprava o granicama patriotizma. (Martha C. Nussbaum and Joshua Cohen,eds, For Love of Contry. Debating the Limits of Patriotism). Prev. D. Gojković i S. Miletić. 1999. Rasprodato.

106. Ivić, Milka: Lingvistički ogledi, tri, 2000. Rasprodato.

107. Žirarde, Raul: Politički mitovi i mitologije (Raul Girardet, Mythes et mythologies politiques). Prev. Ana A. Jovanović. 2000. Rasprodato.

108. Riht­man-Augu­štin, Dunja: Uli­ce mo­ga gra­da. An­tro­po­lo­gi­ja do­ma­ćeg te­re­na. 2000. Rasprodato.

109. Čo­lo­vić, Ivan: Di­vlja knji­žev­nost. Et­no­lin­gvi­stič­ko pro­u­ča­va­nje pa­ra­li­te­ra­tu­re. Dru­go, do­pu­nje­no iz­da­nje. 2000. Rasprodato.

110. Čo­lo­vić, Ivan: Po­li­ti­ka sim­bo­la. Ogle­di o po­li­tič­koj an­tr­o­po­lo­gi­ji. Dru­go, ilu­stro­va­no iz­da­nje. 2000. Rasprodato.

111. Ivanova, Ra­dost: Zbo­gom di­no­sa­u­ri, do­bro­do­šli kro­ko­di­li. Et­no­lo­gi­ja pro­me­ne (Радост Иванова, Сбогом динозаври, добредошли, крокодили! Етнология на промяната). Prev. D. Aj­da­čić. 2000. Rasprodato.

112. Said, Edvard: Ori­jen­ta­li­zam (Ed­ward W. Said, Ori­en­ta­lism). Prev. D. Goj­ko­vić. 2000, 2008. U prodaji.

113. Rot, Kla­us: Sli­ke u gla­va­ma. Ogle­di o na­rod­noj kul­tu­ri u ju­go­i­stoč­noj Evro­pi. Prev. A. Ba­ja­ze­tov-Vu­čen. 2000. Rasprodato.

114. Pančić, Te­o­fil: Ur­ba­ni bu­šma­ni.Život I smrt u srpskom postkomunizmu. 2000. Rasprodato.

115. Džouns, Stiven (ur.): Virtuelna Kultura. Identitet i komunikacija u kiber-društvu (Stiven G. Jones (ed.), Virtual Culture. Identity and Communication in Cybersociety). Prev. V.Gordić. 2001. Rasprodato.

116. Bugarski, Ranko: Lica jezika. Sociolingvističke teme. 2001. U prodaji.

117. Dženkins, Ričard: Etnicitet u novom ključu. Argumenti i ispitivanja (Richard Jenkins, Reethinking Ethnicity. Arguments and Explorations). Prev. Ivana Spasić. 2001. Rasprodato.

118. Abeles, Mark: Antropologija države (Marc Abélès, Anthropologie de l’état). Prev. Ana A. Jovanović. 2001. Rasprodato.

119. Kantor, Vladimir: Rusija je evropska zemlja. Mukotrpan put ka civilizaciji (Владимир Кантор, “… Есть европейская держава”: Россия: трудный путь к цивилизации). Prev. Mirjana Grbić. 2001. U prodaji.

120. Mandić, Igor: Za našu stvar. Agonija postkomunizma u Hrvatskoj 1990-1999. Drugo, prošireno izdanje. 2001. U prodaji.

121. Ðordano, Kristijan: Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Prev. T.Bekić i V.Gordić. 2001. Rasprodato.

122. Slapšak, Svetlana: Ženske ikone 20. veka. 2001. Rasprodato.

123. Kecmanović, Dušan: Etnička vremena. 2001. Rasprodato.

124. Asman, Alaida: Rad na nacionalnom pamćenju. Kratka istorija nemačke ideje obrazovanja. (Aleida Assmann, Arbeit am Nationalen Gedächtnis. Eine kurze Geschichte der deutschen Bildungsidee). Prev. A. Bajazetov-Vučen. 2002. Rasprodato.

125. Kodelja, Zdenko: Laička škola. (Zdenko Kodelja, Laična šola). Prev. M. Đukanović. U prodaji.

126. Hobsbom, Erik, Rejndžer, Terens (ur.): Izmišljanje tradicije (E.Hobsbaum,T. Ranger, Invention of Tradition). Prev. S. Glišić i M. Prelić.2002. Rasprodato.
126*. Hobsbom, Erik i Rejndžer, Terens (ur.) – Izmišljanje tradicije. 2011. U prodaji

127. Mihailesku, Vintila: Svakodnevica nije više ono što je bila. Prev. sa rumunskog Biljana Sikimić.2002. U prodaji.

128. Bugarski, Ranko: Nova lica jezika. 2002, 2009. U prodaji.

129. Bausinger, Herman: Etnologija. (Hermann Bausinger, Volkskunde). Prev. sa nemačkog Aleksandra Bajazetov Vučen.2002. U prodaji.

130. Ivić, Milka: Red reči. Lingvistički ogledi četiri. 2002. U prodaji.

131. Asurmendi, Mikel (ur.): Identitet i nasilje. Ogledi o baskijskom nacionalizmu . Prev. sa španskog A.Mančić i I.Radosavljević. 2002. U prodaji.

132. Ože, Mark: Varljivi kraj stoleća (Marc Augé, Fictions fin de siècle). Prev. A. A. Jovanović. 2003. U prodaji.

133. Eritje, Fransoaz: Dve sestre i njihova mati. Antropologioja incesta (Francoise Heritier, Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l’ inceste). Prev. N. Bertolino. 2003. U prodaji.

134. Bela, Robert N.: Pogažen zavet. Američka gradjanska religija u doba iskušenja (Robert N. Bellah, The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial). Prev. S. Glišić. 2003. U prodaji.

135. Kristal, Dejvid: Smrt jezika (David Crystal, Language Death). Prev. A. Bajazetov-Vučen.2003. U prodaji.

136. Klausen, Detlef: Granice prosvetiteljstva (Detlev Klaussen: Grenzen der Aufklärung ). Prev. Drinka Gojković. 2003. U prodaji.

137. Bugarski, Ranko: Žargon. Lingvistička studija. 2003, 2006 (2. prerađeno i dopunjeno izdanje). U prodaji.

138. Eriksen, Tomas Hilan: Tiranija trenutka ( Thomas Hylland Eriksen, Oyeblikket Tyranni ). Prev. sa norveškog Lj. Rajić. 2004. Rasprodato.

139. Klikovac, Duška: Metafore u mišljenju i jeziku. 2004. Rasprodato.

140. Hercfeld, Majkl: Kulturna intimnost. Socijalna poetika u nacionalnoj državi (Michael Herzfeld, Cutural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State) . Prev. S. Gli­šić. 2004. U prodaji.

141.Vukotić, Dragan: Pod znacima navoda. Psihoanaliza i lingvistika.2004. U prodaji.

142. Kecmanović, Dušan: Racionalno i iracionalno u nacionalizmu.2004. Rasprodato.

143. Eriksen, Tomas Hilan: Etnicitet i nacionalizam. Antropološke perspektive (Thomas Hylland Eriksen: Et­ni­city and Na­ti­o­na­lism. Anthro­po­lo­gi­cal Per­spec­ti­ve. Prev. A. Bajazetov-Vučen. 2004. U prodaji.

144. Pančić, Teofil: Čuvari bengalske vatre. Život i smrt u srpskom postkomunizmu II.2004. U prodaji.

145. Ože, Mark: Ne­me­sta. Uvod u an­tro­po­lo­gi­ju nad­mo­der­no­sti. (Marc Augé, Non-lieux..Introduction à une anthropologie de la surmodernité). Prev. A. A. Jo­va­no­vić. 2005. U prodaji.

146. Ože, Mark: Pri­log an­tro­po­lo­gi­ji sa­vre­me­nih sve­to­va. (Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporaines). Prev. A. A. Jo­va­no­vić. 2005. U prodaji.

147. Bugarski, Ran­ko: Je­zik i kul­tu­ra. 2005. Rasprodato.

148. Sulima, Roh: An­tro­po­lo­gi­ja sva­ko­dne­vi­ce (Roch Sulima, Antropologija codziennošci)Prev. R. Ðo­kić. 2005. U prodaji.

149. Kembel, Dže­re­mi: La­žljiv­če­va pri­ča. Isto­ri­ja ne­i­sti­ne. (Jeremy Campbell,The Liar’s Tale.A History of Falsehood). Prev. V. Aran­đe­lo­vić. 2005. U prodaji.

150. Dejzings, Ger: Religija i identitet na Kosovu (Ger Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo). Prev.S. Glišić i S. Miletić. 2005. U prodaji.

151. Ivić, Mil­ka: O re­či­ma. Kog­ni­tiv­ni i gra­ma­tič­ki aspek­ti srp­ske lek­si­ke. Lin­gvi­stič­ki ogle­di, pet. 2005. U prodaji.

152. Jan­sen, Stef: An­ti­na­ci­o­na­li­zam. Et­no­gra­fi­ja ot­po­ra u Be­o­gra­du i Za­gre­bu (Stef Jansen, Antinationalism. An ethnography of post-Yugoslav resistance) Prev. Ba­ja­ze­tov-Vu­čen. 2005. Rasprodato.

153. Slapšak, Sve­tla­na: Žen­ske iko­ne an­tič­kog sve­ta. 2006. Rasprodato.

154. Ivić, Mil­ka: Je­zik o na­ma. Lin­gvi­stič­ki ogle­di, šest. 2006. Rasprodato.

155. Riklin, Mi­hail: Pi­sma iz Mo­skve. Pre­v. P. Rak. 2006. U prodaji.

156. Perica, Vje­ko­slav: Bal­kan­ski ido­li, I-II (Vjekoslav Perica, Balkan Idols. Religion and Nationalism in zugoslav states) Pre­v. S. Gli­šić i S. Mi­le­tić. 2006. Rasprodato.

157. Čo­lo­vić, Ivan: Et­no. Pri­če o mu­zi­ci sve­ta na In­ter­ne­tu. 2006. Rasprodato.
157 (e). Čolović, Ivan: Ethno. Stories about World Music on the Internet, Belgrade, 2018. Prev. Vladimir Aranđelović

158. Go­le­mo­vić, Dimitrije: Čo­vek kao mu­zič­ko bi­će. 2006. Rasprodato.

159. Biro, Mikloš: Homo postcommunisticus. 2006. Rasprodato.

160. Ober, Loran: Muzika drugih. Novi izazovi etnomuzikologije (Laurent Aubert, La musique de l’autre. Les niouveaux défis de l’ethnomusicologie) Prev. A. A. Jovanović. U prodaji.

161. Atali, Žak: Buka. Ogled o političkoj ekonomiji muzike (Jacques Attali, Bruits. Essai sur l’economie politique de la musique. Prevela E. Prohić. 2007. Rasprodato.

162. Pančić, Teofil: Karma koma. 2007. U prodaji.

163. Velikonja, Mitja: Evroza. Kritika novog evrocentrizma (Mitja Velikonja, Evroza. Kritika novega evrocentrizma). Prev. Branka Dimitrijević. 2007. U prodaji.

164. Jezernik, Božidar: Divlja Evropa. Balkan u očima putnika sa Zapada (Božidar Jezernik, Wild Europe. Balkans in the Gaze of Western Travellers). Prev. S. Glišić. 2007. U prodaji.

165. Horvat, Srećko: Protiv političke korektnosti. Od Kramera do Laibacha, i natrag. 2007. Rasprodato.

166. Pančić, Teofil: Kroz klisurine. Život i smrt u srpskom postkomunizmu, III. 2007. U prodaji.

167. Apaduraj, Ardžun: Strah od malih brojeva (Arjun Appadurai, Fear of small Numbers. An Essay on the Geography of Anger). Prev. S. Miletić. 2008. U prodaji.

168. Klikovac, Duška: Jezik i moć. Ogledi iz sociolingvistike i stilistike. 2008. U prodaji.

169. Erdei, Ildiko: Antropologija potrošnje. Teorije i koncepti na kraju XX veka. 2008. U prodaji.

170. Boer, Roland: Kao da kucam na rajska vrata. Biblija i popularna kultura. (Roland Boer, Knockin’ on heaven’s Door. The Bible and popular Culture). Prev. S. Glišić. 2008. U prodaji.

171. Čolović, Ivan: Balkan – teror kulture. Ogledi o političkoj antropologiji, 2. 2008. Rasprodato.

172. Piper, Predrag i Radovanović, Milorad (ur.): Lingvistika Milke Ivić. 2008. U prodaji.

173. Levi, Pavle: Raspad Jugoslavije na filmu. Estetika i ideologija u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu (Pavle Levi, Desintegration in Frames. Aestetics and Ideology in the Yugoslav and Post-Yugoslav Cinema). Prev. A. Grbić i S. Glišić. 2009. Rasprodato.

174. Bazdulj, Muharem: Filigranski pločnici. Bosanski tranzistorij 2004-2008. 2009. U prodaji.

175. Bilig, Majkl: Banalni nacionalizam (Michael Billig, Banal Nationalism). Prev. V. Kostić. 2009. U prodaji.

176. Bugarski, Ranko: Evropa u jeziku. 2009. U prodaji.

177. Đentile, Emilio: Religije politike.Između demokratije i totalitarizma. (Emilio Gentile, Le religioni della politica). Prev. Aleksandra Mančić. 2009. U prodaji.

178. Perica, Vjekoslav: Sveti Petar i Sveti Sava. Sakralni simboli kao metafore povijesnih promena. 2009. U prodaji.

179. Arsenijević, Vladimir: Jugolaboratorija. 2009. U prodaji.

180. Čolović, Ivan (ur.): Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije. 2009. U prodaji.

181. Velikonja, Mitja: Titostalgija. (Mitja Velikonja, Titostalgija. Študija nostalgije po Josipu Brozu). Prev. Branka Dimitrijević. 2010. U prodaji.

182. Gerc, Kliford: Antropolog kao pisac. (Clifford Geertz, Works and LIces.The Anthropologist as Author). Prev. Gordana Gorunović i Ivana Spasić. 2010. U prodaji.

183. Bandić, Dušan: Narodno pravoslavlje. 2010. U prodaji.

184. Todorova, Marija: Dizanje prošlosti u vazduh. Prev. Slobodanka Glišić. 2010. U prodaji.

185. Di Lelio, Ana: Bitka na Kosovu u albanskom epu. (Anna di Lellio, The Battle of Kosovo 1389. An albanian Epic). Prev. Slobodanka Glišić. 2010. U prodaji.

186. Čiževski, Kšištof: Etos pograničja. (Krzysztof Czyzewski, Linia powrotu). Prev. Ljubica Rosić. 2010. U prodaji.

187. Gervas, Stela i Rose, Fransoa (ur.) – Mesta Evrope. Mitovi i granice. (Stella Ghervas et François Rosset, Lieux d’Europe. Mythes et limites). Prev. Olja Petronić i Snežana Spasojević. 2010. U prodaji

188. Petan, Svanibor – Lambada na Kosovu. Etnomuzikološki ogledi. Izbor i prev. Iva Nenić. 2010. U prodaji

189. Jezernik, Božidar (ur.) – Imaginarni Turčin. (Božidar Jezernik, Imagining ‘The Turk’). Prev. Alen Bešlić i Igor Cvijanović. 2010. U prodaji

190. Jergović, Miljenko- Zagrebačke kronike. 2010. U prodaji

191. Pančić, Teofil – Vremeplov na remontu. Život i smrt u srpskom postkomunizmu, 4. 2010. U prodaji

192. Bugarski, Ranko – Jezik i identitet. 2010. U prodaji

193. Moran, Džo – Čitanje svakodnevice. (Joe Moran, Reading the Everyday). Prev.Vladimir Aranđelović. 2011. U prodaji

194. Lovrenčić, Ivan – Imela i stablo. Eseji, kronike. 2011. U prodaji

195. Apaduraj, Ardžun – Kultura i globalizacija. (Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization). Prev. Slavica Miletić. 2011. U prodaji

196. Gavrilović, Ljiljana – Muzeji i granice moći. 2011. U prodaji

197. Bejker, Ketrin – Zvuci granice. Popularna muzika, rat i nacionalizam u Hrvatskoj posle 1991. (Catherine Baker, Sounds of the Borderland. Popular Music, War and Nationalism in Croatia since 1991). Prev. Igor Cvijanović i Alen Bešić. 2011. U prodaji

198. Hajns, Folker – Uvod u Maksa Vebera. (Volker Heins, Max Weber zur Einfurung). Prev. Aleksandra Kostić. 2011. U prodaji.

199. Asman, Alaida – Duga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti. (Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit). Prev. Drinka Gojković. 2011. U prodaji.

200. Stojanović, Dubravka – Noga u vratima. Prilozi za političku biografiju Biblioteke XX vek. 2011. U prodaji

201. Bugarski, Ranko – Portret jednog jezika. 2012. U prodaji

202. Zima, Zdravko – Adam i Eva u raju. 2012. U prodaji

203. Delijež, Rober – Istorija antropologije. (Robert Deliège, Une histoire de l’anthropologie. Ecoles, auteurs, théories). Prev. Pavle Sekeruš i Tamara Valčić. 2012. U prodaji

204. Živković, Marko – Srpski sanovnik. Nacionalni imaginarijum u vreme Miloševića. (Marko Živković: Serbian Dreambook. National Imaginary in the Time od Milošević). Prev. Miroslava Smiljanić-Spasić 2012. U prodaji

205. Perica, Vjekoslav i Velikonja, Mitja – Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulure. 2012. U prodaji

206. Rot, Klaus – Od socijalizma do Evropske unije. Ogledi o svakodevnom životu u jugoistočnoj Evropi. Prev. Aleksandra Kostić. 2012. U prodaji

207. Majstorović, Danijela – Diskursi periferije. 2013. U prodaji

208. Bazdulj, Muharem – I drugi su pjevali o ratu. 2013. U prodaji

209. Bugarski, Ranko – Sarmagedon u Mesopotamiji. 2013. U prodaji

210. Požgaj Hadži, Vesna – Jezik između lingvistike i politike. 2013. U prodaji

211. Slapšak, Svetlana – Antička miturgija: žene. 2013. U prodaji.

212. Levi-Stros, Klod –  Druga strana Meseca i Antropologija i problemi modernog sveta. 2013. U prodaji.

213. Radović, Srđan – Grad kao tekst. 2013. U prodaji.

214. Mencvel, Andžej – Antropološka imaginacija. 2013. U prodaji.

215. Pančić, Teofil – Kritika vatrene moći. 2013. U prodaji.

216. Karge, Hajke – Sećanje u kamenu – okamenjeno sećanje? 2014. U prodaji

217. Čolović, Ivan – Rastanak s identitetom. 2014. Rasprodato.

218. Pavlović, Aleksandar – Epika i politika. 2014. U prodaji.

219. Slapšak, Svetlana – Leteći pilav. 2014. U prodaji.

220. Abeles, Mark – Antropologija globalizacije. 2014. U prodaji.

221. Bugarski, Ranko – Putopis po sećanju. 2014. U prodaji.

221*. Bugarski, Ranko – Putopis po sećanju. 2019. U prodaji.

222. Đorđević, Ivan Antropolog među navijačima. 2015. U prodaji.

223. Vigershaus, Rolf – Jirgen Habermas. 2015. U prodaji.

224. Bart, Rolan – Elementi semiologije. 2015. U prodaji.

225. Subotić, Milan (ur.) – Druga Rusija. 2015. U prodaji.

226. Hofman, Ana – Novi život partizanskih pesama. 2016. U prodaji.

227. Bugarski, Ranko – Jezici u potkrovlju. 2016. U prodaji.

228. Čolović, Ivan – Smrt na Kosovu polju. 2016. U prodaji.

229. Slapšak, Svetlana – Kupusara. 2016. U prodaji.

230. Halili, Rigels – Narod i njegove pesme. 2016. U prodaji.

231. Hromadžić, Azra – Samo Bosne nema. 2017. U prodaji.

232. Gorjanc, Vojko – Nije rečnik za seljaka. 2017. U prodaji.

233. Atanasovski, Srđan – Mapiranje Stare Srbije. 2017. U prodaji.

234. Bugarski, Ranko – Govorite li zajednički? 2018. U prodaji

235. Asman, Alaida  – Oblici zaborava. 2018. U prodaji

236. Slapšak, Svetlana – Muške ikone antičkog sveta. 2018. U prodaji

237. Jezernik, Božidar – Jugoslavija, zemlja snova. 2018. U prodaji.

238. Čiževski, Kšištof – Mali centar sveta. 2018. U prodaji

239. Ažije, Mišel – Nove seobe naroda, novi kosmopolitizam. 2019. U prodaji

240. Tesar, Filip – Etnički konflikti. 2019. U prodaji

241. Koschorke, Albreht – Hitlerov Mein Kampf. 2019. U prodaji.

242. Podjed, Dan – Sve te oči. 2020. U prodaji.

243. Glušica, Rajka – Crnogorski jezik i nacionalizam. 2020. U prodaji.

244. Jansen, Stef – Čežnja u međuvremenu. 2020. U prodaji.

245. Biber, Florijan – Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu. 2020. U prodaji.

246. Velikonja, Mitja – Politički grafiti. 2020. U prodaji.

247. Čolović, Ivan – Virus u tekstu. 2020. U prodaji.

248. Perica, Vjekoslav – Pomirenje i posljednji dani. 2021. U prodaji.

249. Kale, Jadran – Odijevanje naroda. 2021. U prodaji.

250. Stojanović, Dubravka (ur.) – Pola veka XX veka. 2021. U prodaji.

251. Bugarski, Ranko – Saga o ćirilici. 2021. U prodaji

252. Hund, Vulf – Kako su Nemci postali beli. 2022. U prodaji.

253. Makuljević, Nenad – Memorija i manipulacija. 2022. U prodaji.

254. Stojanović, Dubravka – Prošlost dolazi, 2023. U prodaji.

254*. Stojanović, Dubravka – Prošlost dolazi, 2024. U prodaji.

255. Kapelar, Andreas – Rusi i Ukrajinci, 2023. U prodaji.

256. Čolović, Ivan – Na putu u srpski svet, 2023. U prodaji.

 

Posebna izdanja:

Sokolović, Džemal: Nacija protiv naroda. Bosna je samo jedan slučaj. 2006. U prodaji.

Čolović, Ivan: Kad kažem novine. 2004. U prodaji.

Stojanović, Dubravka: Kaldrma i asfalt. Udruženje za društvenu istoriju, 2008. Rasprodato.

Stojanović, Dubravka: Iza zavese. Udruženje za društvenu istoriju, 2013. Rasprodato.

Stojanović, Dubravka: Rađanje globalnog sveta. Udruženje za društvenu istoriju, 2015. U prodaji.

Čolović, Ivan: Slike i prilike. Redom kojim su se ukazivale. 2018. U prodaji.

Đorđević, Slobodan Tapi – Ljubavna teorema. 2018. U prodaji.

Stojanović, Dubravka – Srbija i demokratija 1903-1914. 2019. Rasprodato.

Kara-Pešić, Živojin Bata: Čegrtaljka i uživanje. 2019. U prodaji.

Slapšak, Svetlana: Feminističke inscenacije. 2021. U prodaji.