Kecmanović, Dušan – Racionalno i iracionalno u nacionalizmu

Dušan Kecmanović
Racionalno i iracionalno u nacionalizmu

Dusan Kecmanovic - Racionalno2004. god. Str. 254
Rasprodato

 

 

 

 

 

Du­šan Kec­ma­no­vić (Beograd 1942) je  do  1992. go­di­ne bio je re­dov­ni pro­fe­sor psi­hi­ja­tri­je na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu u Sa­ra­je­vu. Pro­fe­sor je po po­zi­vu na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du. Do­pi­sni je član Aka­de­mi­je na­u­ka i umjet­no­sti Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Ob­ja­vio je dva­de­set knji­ga iz obla­sti psi­hi­ja­tri­je i po­li­tič­ke psi­ho­lo­gi­je, te ra­do­ve u broj­nim ča­so­pi­si­ma. Ured­nik je dvo­tom­ne Psi­hi­ja­tri­je (1989), u čijoj su iz­ra­di učestvovali vodeći me­di­cin­ski stručnjaci iz svih većih uni­ver­zi­tet­skih cen­ta­ra dru­ge Ju­go­sla­vi­je.Po­sljed­njih dva­na­est go­di­na Kec­ma­no­vić se ba­vi psi­ho­loš­kim aspek­ti­ma et­no­na­ci­o­na­li­zma. Iz tog pod­ruč­ja su dve nje­go­ve knji­ge: The Mass Psycho­logy of Et­hno­na­ti­o­na­lism (Ple­num: New York-Lon­don, 1996) i Et­hnic Ti­mes (Pra­e­ger: West­port, Con­nec­ti­cut-Lon­don, 2002). Knji­ga Et­nič­ka vre­me­na ob­ja­vlje­na je 2001. go­di­ne u Bi­bli­o­te­ci XX vek.

Od 1993. go­di­ne Kecmanović živi u Sidneju i ra­di u pri­vat­noj psi­hi­ja­trij­skoj prak­si. Knjiga je podeljena na tri dela: I. KO KOGA UGROŽAVA, II. NACIONALIZAM SVUDA OKO NAS, III. TRAUMATIZOVANA DRUŠTVA