Todorova, Marija – Dizanje prošlosti u vazduh

Todorova, Marija – Dizanje prošlosti u vazduhm_todorova_dizanje_proslosti

Prevela s engleskog

Slobodanka Glišić

2010. god. Str. 240

Cena: 800 din.

 

 

 

 

Marija Todorova, profesor istorije na University of Illinois, Urbana-Champaign, rođena je i od­ra­sla u Bu­gar­skoj, gde je stu­di­ra­la isto­ri­ju i en­gle­sku fi­lo­lo­gi­ju na Uni­ver­zi­te­tu u So­fi­ji. Po­sle spe­ci­ja­li­za­ci­je u Oks­for­du, Mo­skvi i Sankt-Pe­ter­bur­gu, od­bra­ni­la je dok­tor­sku te­zu o re­for­mi­stič­kom po­kre­tu u Otomanskom car­stvu u XIX ve­ku, ka­sni­je ob­ja­vlje­nu pod na­zi­vom En­gle­ska, Ru­si­ja i tan­zi­mat (So­fi­ja 1980. i Mo­skva 1983). U nje­ne novije knjige spa­da­ju Imaginarni Balkan (Imagining the Bakans, 1998), Sećanje na komunizam. Žanrovi predstavljanja (Remembering Communism: Genres of Representation, 2009) i Kosti razdora: živi arhiv Vasila Levskog i proizvođenje bugarskog nacionalnog heroja (Bones of Contention: the Living Archive of Vasil Levski and the Making of Bulgaria’s National Hero, 2009). Uredila je zbornik  Balkanski identiteti. Nacija i pamćenje (Balkan Identities. Nation and Memory, 2004). Posle Imaginarnog Balkana (srpski prevod: Biblioteka XX vek 1999; 2. izdanje 2006), Todorova je nastavila i proširila raspravu o temama o kojima je pisala u toj studiji. Ova knjiga predstavlja izbor njenih tako nastalih ogleda.

Pored predgovora, bibliografije i indeksa imena, knjiga sadrži sledeće oglede: 1. “Zamka zaostalosti: modernost, temporalnost i studija o istočnoevropskom nacionalizmu. -2. “Da li ruski orijentalizam ima dušu?” – 3. “Da li je “drugi”koristan pojam za analizu međukulturnih odnosa? – 4. “Etnicitet, nacionalizam i komunističko nasleđe u Istčnoj Evropi” – 5.  “O epistemološkoj vrednosti porodičnih modela: Balkan unutar evropskog obrasca”- 6. “Dizanje prošlosti u vazduh: Mauzolej Georgi Dimitrova kao lieu de mémoire”- 7. “Da li su u socijalizmu postojali civilno društvo i javna sfera? Rasprave o navodom izremeštanju kostiju Vasila Levskog u Bugarskoj” i –  8.  « Da li je slab nacionalizam tolerantan ?

Marija Todorova, Peščanik, Predgovor knjizi Dizanje prošlosti u vazduh, u: Peščanik,

PRIKAZI:

Muharem Bazdulj, ”Slabe pesme i jaka osećanja”, u, Vreme, br. 1024, 19. avgust 2010.

Mathias Hannau, Jasna Ćirić (Ur.), ”Knjiga Dizanje prošlosti u vazduh”, u: EL MUNDO SEFARD, (10. X 2011).