O Biblioteci XX vek

Bib­li­o­te­ku XX vek osno­vao je 1971. go­di­ne Ivan Čo­lo­vić. Prva knjiga bila je studija Pola Langrana (Paul Lengrand) Uvod u permanentno obrazovanje. Danas, posle pedeset godina kontinuiranog postojanja Biblioteke XX vek, ovaj naslov za njenog izdavača ima simbolično značenje.

Od 1971. do 1973. iz­da­vač Bib­li­o­te­ke bio je Na­rod­ni uni­ver­zi­tet "Bra­ća Sta­men­ko­vić", od 1973. do 1974. Iz­da­vač­ko pred­u­ze­će "Du­ga", od 1974. do 1980. Be­o­grad­ski iz­da­vač­ki gra­fič­ki za­vod, a od 1980. do 1989. Iz­da­vač­ko pred­u­ze­će "Pro­sve­ta". Po­sle to­ga, Bib­li­o­te­ka XX vek iz­la­zi kao iz­da­nje svog osni­va­ča i ured­ni­ka. Od 2018. godine Biblioteka XX vek, pored osnovne serije, ima posebnu seriju Memo, koju objavljuje u saradnji sa umetničko-dizajnerskom grupom Škart.

Bibli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je na­uč­na i ese­ji­stič­ka de­la do­ma­ćih i stra­nih pi­sa­ca o ši­ro­kom kru­gu an­tro­po­loš­kih te­ma. Njen cilj je da za­in­te­re­so­va­noj pu­bli­ci pred­sta­vi naj­va­žni­je auto­re, ide­je, di­sci­pli­ne i ten­den­ci­je u pod­ruč­ju in­ter­di­si­pli­nar­nog is­tra­ži­va­nja čo­ve­ka, druš­tva i kul­tu­re. Bi­bli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je de­la po­tvr­đe­ne vred­no­sti i ona čiji se autori bave aktuelenim i novim temama i nude ključeve za razumevanje sveta u kome živimo.

Pri­li­kom iz­bo­ra knji­ga stra­nih auto­ra uzi­ma­ju se u ob­zir sa­mo de­la auto­ra ko­ji ra­ni­je ni­su pre­vo­đe­ni na naš je­zik.

Biblio­te­ka XX vek svoj li­kov­ni iz­gled du­gu­je aka­dem­skom sli­ka­ru Iva­nu Me­sne­ru, ko­ji je autor ko­ri­ca svih do­sad ob­ja­vlje­nih knji­ga.