Predstavljanje knjige “Rusi i Ukrajinci: nejednaka braća”

Pozivamo vas na predstavljanje nove knjige

Andreas Kepeler – Rusi i Ukrajinci. Nejednaka braća.

Četvrtak, 22. februar u 19h.

KROKODILov Centar (Karađorđeva 43)

Promocija knjige o istoriji ukrajinsko-ruskih odnosa švajcarskog istoričara Andreasa Kapelera.

Učestvuju: Milan Subotić, politikolog, recenzent knjige, Ivan Čolović, antropolog, urednik Biblioteke XX vek. Moderatorka: Maja Vuković Biserko, Udruženje KROKODIL

Promocija se održava u okviru KROKODILovog programa Solidarnost s Ukrajinom – nedelja obeležavanja godišnjica aneksije Krima i sveobuhvatne invazije.

***

An­dre­as Ka­pe­ler (An­dre­as Kap­pe­ler, 1943) je švaj­car­ski isto­ri­čar, pro­fe­sor eme­ri­tus na Ode­lje­nju za isto­ri­ju is­toč­ne Evro­pe na Uni­ver­zi­te­tu u Be­ču. Od 2016. go­di­ne Ka­pe­ler je od­go­vo­ri ured­nik jed­nog o naj­va­žni­jih ča­so­pi­sa po­sve­će­nih is­tra­ži­va­nju Is­toč­ne Evro­pe – Go­diš­njak za isto­ri­ju­ Ju­go­i­stoč­ne Evro­pe (Ja­hrbücher für Osteuropäische Geschic­hte). Glav­no pod­ruč­je nje­go­vog ra­da je isto­ri­ja Ru­si­je i na­ro­da ko­ji su bi­li u nje­nom sa­sta­vu. Pri­zna­ti je struč­njak za isto­ri­ju mu­sli­ma­na u Ru­si­ji i cen­tral­noj Azi­ji.

Ka­pe­ler je od 1996. go­di­ne ino­stra­ni član Na­ci­o­nal­ne aka­de­mje na­u­ka Ukra­ji­ne i Ču­vaš­ke aka­de­mije na­u­ka, a 2001. go­di­ne po­stao je član Au­strij­ske akad­mi­je na­u­ka. Od Ču­vaš­kog dr­žav­nog univer­zi­te­ta u Če­bok­sa­ri­ju (Ru­ska Fe­de­ra­ci­ja), do­bio je  2007. go­di­ne zva­nje po­časnog dok­to­ra na­u­ka.

Po jed­nu mo­no­gra­fi­ju Ka­pe­ler po­sve­tio je isto­ri­ja­ma Ru­si­je i Ukra­ji­ne: Isto­ri­ja Ru­si­je (Rus­sische Geschic­hte, Beck, München 2016, 7. iz­da­nje) i Krat­ka isto­ri­ja Ukra­ji­ne (Kle­i­ne Geschic­the der Ukra­i­ne, Beck, München 2022, 8. iz­da­nje).

Nova knjiga_02_Rusi_Ukrajinci