Predstavljanje knjige Prošlost dolazi

Pozivamo vas na predstavljanje nove knjige

Dubravka Stojanović – Prošlost dolazi

Utorak, 19. mart u 14h

IFDT, Kraljice Natalije 45 / Online

U razgovoru o knjizi učestvuju:
Nenad Makuljević
Marko Šuica (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Srđan Radović (Etnografski institut SANU)
Rodoljub Jovanović
Adriana Zaharijević
Petar Žarković
Pavle Antonijević

Moderator razgovora:
Milivoj Bešlin

Du­brav­ka Sto­ja­no­vić je re­dov­na pro­fe­sor­ka na Ode­lje­nju za isto­ri­ju Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du. Pre­da­je opštu sa­vre­me­nu isto­ri­ju i isto­ri­ju glo­ba­li­za­ci­je. Ba­vi se isto­ri­jom ide­ja, pro­ble­mi­ma de­mo­kra­ti­za­ci­je i mo­der­ni­za­ci­je Sr­bi­je, isto­ri­jom Be­o­gra­da i ana­li­za­ma udž­be­ni­ka isto­ri­je. Nje­ne naj­za­pa­že­ni­je knji­ge su Sr­bi­ja i de­mo­kra­ti­ja 1903-1914. Isto­rij­ska stu­di­ja ozlat­nom do­bu srp­ske de­mo­kra­tije­” (2003), Kal­dr­ma i as­falt. Ur­ba­ni­za­ci­ja i evro­pe­i­za­ci­ja Be­o­gra­da 1890-1914 (2008), Ra­đa­nje glo­bal­nog sve­ta 1885-2015 (2015) i No­ga u vra­ti­ma. Pri­lo­zi za po­li­tič­ku isto­ri­ju Bi­bli­o­te­ke XX vek 1971-2011 (2011), knji­ga ob­ja­vlje­na po­vo­dom 40 go­di­na od osni­va­nja ove edi­ci­je. Ure­di­la je knji­gu Po­la ve­ka XX ve­ka. Zbor­nik ra­do­va pov­odom 50 go­di­na Bi­bli­o­te­ke XX vek (2021).

Nova knjiga_01_Proslost dolazi_C