Perica, Vjekoslav – Balkanski idoli 1 i 2

vjekoslav perica - balkanski idoli 1Perica, Vjekoslav – Balkanski idoli 1 i 2
Religija i nacionalizam u Jugoslaviji

Prevele s engleskog
Slobodanka Glišić i
Slavica Miletić

2006. god. Str. 320 + 320

Rasprodato.

Autor: Vje­ko­slav Pe­ri­ca je ro­đen u Spli­tu, gde je za­vr­šio Kla­sič­nu gim­na­zi­ju i Prav­ni fa­kul­tet.  Pre ra­ta u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji pi­še ko­lum­nu “Vje­ra i po­li­ti­ka” u split­skom ne­delj­ni­ku  “Ne­djelj­na Dal­ma­ci­ja” (1988-1991). Go­di­ne 1991. od­la­zi u SAD, te na Uni­ver­zi­te­tu Twin Ci­ti­es (Mi­ne­so­ta) dok­to­ri­ra isto­ri­ju i ma­gi­stri­ra po­li­to­lo­gi­ju.

Knji­ga:  Bal­kan­ski ido­li go­vo­re o ulo­zi SPC, Ka­to­lič­ke cr­kve i Islam­ske ver­ske za­jed­ni­ce u dru­štve­nim i rat­nim zbi­va­nji­ma to­kom de­ve­de­se­tih go­di­na XX ve­ka na tlu biv­še Ju­go­sla­vi­je. Autor je na­pi­sao po­se­ban pred­go­vor za na­še iz­da­nje. Po­gla­vlja: 1. Re­li­gi­ja, et­ni­ci­tet i pri­pad­nost na­ci­ji, 2. Pr­vi di­rekt­ni su­kob cr­ka­va u za­jed­nič­koj dr­ža­vi, 3. Srp­ska cr­kva u ko­mu­ni­stič­koj fe­de­ra­ci­ji, 4. Ka­to­lič­ka cr­kva i stva­ra­nje hr­vat­ske na­ci­je 1970 -1984, 5. Bo­san­ski ule­ma i mu­sli­man­ski na­ci­o­na­li­zam, 6. Gra­đan­ska re­li­gi­ja brat­stva i je­din­stva. 7. Ma­do­na u Her­ce­go­vi­ni: od ver­skog ču­da do po­de­le Bo­sne, 8. Va­tre i hra­mo­vi. Srp­ska cr­kva i srp­ski na­ci­o­na­li­stič­ki po­kret 80-ih go­di­na, 9. Dru­gi su­kob. Re­li­gi­ja kao ka­ta­li­za­tor kri­ze 80-ih i 90-ih go­di­na, 10. Re­li­gi­ja kao obe­lež­je na­ci­o­nal­ne pri­pad­no­sti, 11. Su­mrak bal­kan­skih ido­la i 12. Za­ključ­ci.