Putinja, Filip i Stref Fenar Žoslin – Teorije o etnicitetu

Filip Putinja - Teorije o etnicitetu

Naslov originala:
Phi­lip­pe Po­u­tig­nat, Jo­celyne Streiff- Stref-Fe­nart: Théories de l’ethnicité

Pre­veo s fran­cu­skog
Al­jo­ša Mi­mi­ca

1997. god. Str. 240

Rasprodato.

Dvo­je fran­cu­skih na­uč­ni­ka iz Ni­ce, so­ci­o­log Fi­lip Pu­tin­ja (Phi­lip­pe Po­u­tig­nat) i et­no­log Žo­slin Stref-Fe­nar (Jo­celyne Stre­iff-Fe­nart), po­nu­di­li su ovom knji­gom kri­tič­ki pri­kaz naj­va­žni­jih sa­vre­me­nih is­tra­ži­van­ja i tu­ma­čen­ja poj­ma et­ni­ci­te­ta. U do­dat­ku Te­o­ri­ja o et­ni­ci­te­tu ob­jav­ljen je kla­sič­ni rad Fre­de­ri­ka Bar­ta (Fre­de­rik Barth) “Et­nič­ke gru­pe i nji­ho­ve gra­ni­ce”. Na­še iz­dan­je Te­o­ri­ja o et­ni­ci­te­tu ima spe­ci­jal­no za nje­ga na­pi­san pred­go­vor iz pe­ra ugled­nog fran­cu­skog pro­fe­so­ra so­ci­o­lo­gi­je i an­tro­po­lo­gi­je Žan-Vi­li­a­ma La­pje­ra (Je­an-Wil­li­am La­pi­er­re).