Golemović, Dimitrije – Čovek kao muzičko biće

Di­mi­tri­je Go­le­mo­vić
Čovek kao muzičko biće

2006. god. Str. 284

Dimitrije Golemovic- Covek kao muzicko

Rasprodato.

Autor: Di­mi­tri­je Go­le­mo­vić, et­no­mu­zi­ko­log, pro­fe­sor Mu­zič­ke aka­de­mi­je u Be­o­gra­du, ob­ja­vio je pre­ko se­dam­de­set ra­do­va, ne­ko­li­ko knji­ga i audio iz­da­nja. U Bi­bli­o­te­ci XX vek ob­ja­vlje­na je i nje­go­va knji­ga Et­no­mu­zi­ko­lo­ški ogle­di (1997). Go­le­mo­vić se ba­vi i kom­po­no­va­njem, uglav­ni­om vo­kal­ne mu­zi­ke.

Knji­ga: Sa­dr­ži iz­bor iz ra­do­va na­sta­lih u pe­ri­o­du od 1998. do 2005. go­di­ne. To su: 1. Že­na kao sto­žer srp­ske vo­kal­ne tra­di­ci­je, 2. ‘Aj­mo re­ći: je­dan, 3. Oj, dje­voj­ko, dra­ga du­šo mo­ja, 4. Ci­ko­bas i fo­bur­don, 5. Od­nos funk­ci­je i for­me u na­rod­nom pe­va­nju, 6. O re­fre­nu, opet, 7. Ro­mi i srp­ska ob­red­na prak­sa, 8. Tra­di­ci­o­nal­na na­rod­na mu­zi­ka u vre­me Pr­vog srp­skog ustan­ka, 9. Da li po­sto­ji na­rod­na mu­zič­ka pe­da­go­gi­ja?, 10. Zvu­ci ko­lu­bar­skih vo­de­ni­ca, 11. Ep­sko pe­va­nje: od gu­sa­la do de­be­le ži­ce, 12. Na­rod­na pe­sma: od ob­re­da do spek­ta­kla, 13. No­va grad­ska mu­zi­ka, 14. World Mu­sic, 15. No­vo­kom­po­no­va­na na­rod­na mu­zi­ka i no­vo­kom­po­no­va­na stvar­nost i 16. Tra­di­ci­o­nal­na na­rod­na pe­sma kao sim­bol no­vog kul­tur­nog iden­ti­te­ta