Ivić, Milka – O rečima

milka ivic - o recima

Ivić, Milka – O rečima

Kognitivni, gramatički i kulturološki
aspekti srpske leksike

Lingvistički ogledi, pet

2005. god. Str. 138

Cena: 350 din.

 

 

 

Mil­ka Ivić je­ redov­ni član Srp­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti, kao i ne­ko­li­ko ino­stra­nih aka­de­mi­ja. Njene stručne i naučne prokupacije mogu se razvrstati u nekoliko osnovnih oblasti: istorija lingvistike, opšta lingvistika, lingvistička teorija, sintaksa i semantika slovenskih jezika, savremena serbokroatistika. Naj­po­zna­ti­ja  de­la Milke Ivić objavljena su u Biblioteci XX vek: Prav­ci u lin­gvi­sti­ci 1963 (u devet  iz­da­nja, i u pre­vo­di­ma na de­se­tak je­zi­ka sve­ta); Lin­gvi­stič­ki ogledi­ – 1983, 1995, 2008; O je­zi­ku Vu­ko­vom i vu­kov­skom 1990; O ze­le­nom ko­nju. No­vi lin­gvi­stič­ki ogle­d – 1995; Lin­gvi­sič­ki ogle­di,tri – Be­o­grad, 2000; Red reči. Lingvistički ogledi četiri, 2002; O rečima. Lingvistički ogledi pet, 2005 i  Je­zik o na­ma. Lin­gvi­stič­ki ogle­di, šest. 2006.

Predrag Piper i Milorad Radovanović priredili su zbornik radova u čast Milke Ivić pod naslovom Lingvistika Milke Ivić (Biblioteka XX vek, 2008).

Prvi deo knjige O rečima posvećen je kognitivnim i gramatičkim, a  drugi kulturološkim aspektima srpske leksike.