Piper, Predrag – Jezik i prostor

Predrag Piper - Jezik i prostor

Piper, Predrag – Jezik i prostor

Drugo, dopunjeno izdanje

2001. god. Str. 270

Cena: 270 din.

 

 

Pre­drag Pi­per (1950) je re­dov­ni pro­fe­sor na Fi­lo­lo­škom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du (ru­ski je­zik, uvod u sla­vi­sti­ku, prav­ci u lin­gvi­sti­ci). Pre­da­vao je na uni­ver­zi­te­ti­ma u No­vom Sa­du, Za­dru, Mo­skvi, Se­u­lu i Nišu. Ru­ko­vo­di­lac je na­uč­nog pro­jek­ta “Kon­fron­ta­ci­o­na pro­u­ča­van­ja srp­skog je­zi­ka”. Član je Gra­ma­tič­ke ko­mi­si­je Me­đu­na­rod­nog sla­vi­stič­kog ko­mi­te­ta. Po­red mo­no­gra­fi­ja Za­me­nič­ki pri­lo­zi (gra­ma­tič­ki sta­tus i se­man­tič­ki ti­po­vi) (1983), Za­me­nič­ki pri­lo­zi u srp­sko­hr­vat­skom, ru­skom i  poljs­kom je­zi­ku (1988), dve knji­ge bi­bli­o­gra­fi­je ju­go­slo­ven­ske lin­gvi­stič­ke ru­si­sti­ke, pre­vo­da i pri­re­đe­nih iz­dan­ja, Uvo­da u sla­vi­sti­ku (1998) i de­se­tak dru­gih ud­žbe­ni­ka ob­ja­vio je i više od dvesta dru­gih ra­do­va o raz­li­či­tim pi­tan­ji­ma pro­u­ča­van­ja srp­skog, ru­skog, poljs­kog, ma­ke­don­skog,  slo­ve­nač­kog i dru­gih  slo­ven­skih je­zi­ka, slo­ven­ske fi­lo­lo­gi­je i lin­gvi­stič­ke te­o­ri­je.

Sadržaj: Pred­go­vor. – TE­O­RIJ­SKI OKVI­RI PRO­U­ČA­VA­NJA PRO­STOR­NIH ME­TA­FO­RA U JE­ZI­KU: Je­zik u pro­sto­ru i pro­stor u je­zi­ku, Lo­ka­li­za­ci­ja kao prin­cip struk­tu­ri­ra­nja i funk­ci­o­ni­sa­nja se­man­tič­kih ka­te­go­ri­ja, Te­o­ri­ja se­man­tič­kih lo­ka­li­za­ci­ja i po­re­đe­nje je­zi­ka, Na­če­la te­o­ri­je se­man­tič­kih lo­ka­li­za­ci­ja. – PRO­STOR U JE­ZI­KU: Ka­te­go­ri­ja pro­sto­ra u pred­loš­kim adver­bi­ja­li­ma, Pri­loš­ka zna­če­nja me­sta i prav­ca, Pro­stor i je­zič­ka an­tro­po­cen­trič­nost u gla­go­li­ma kre­ta­nja. – PRO­STOR­NE ME­TA­FO­RE U JE­ZI­KU I GO­VO­RU: Pro­stor­ne me­ta­fo­re u gra­ma­tič­kim ka­te­go­ri­ja­ma, Ka­te­go­ri­ja vre­me­na u pred­loš­kim adver­bi­ja­li­ma, Pro­stor u po­li­tič­koj me­ta­fo­ri. – PRO­STOR­NE ME­TA­FO­RE U LIN­GVI­STI­CI: Lo­ka­li­za­ci­ja kao lin­gvi­stič­ka me­ta­fo­ra, Spi­ral­na di­na­mi­ka od­no­sa iz­me­đu je­zi­ka i go­vo­ra, Unu­traš­nja i spo­ljaš­nja mo­dal­nost gla­go­la mo­ra­ti, U PRO­STO­RU TEK­STA, Hro­no­top tek­sta (pro­ble­mi mo­de­li­ra­nja), Dis­kurs­ni mar­ke­ri i tem­po­ral­na lo­ka­li­za­ci­ja, Pro­spek­tiv­na lo­ka­li­za­ci­ja u tek­stu, O tek­sta kao li­ne­a­ri­zo­va­noj struk­tu­ri. – U PRO­STO­RU LIN­GVI­STI­KE I IZ­VAN NJE­GA: U pro­sto­ru lin­gvi­sti­ke i iz­van nje­ga. – Ci­ti­ra­na li­te­ra­tu­ra, Re­gi­star va­žni­jih poj­mo­va i je­zi­ka, Bi­bli­o­graf­ska be­leš­ka.