Rihtman-Auguštin, Dunja – Ulice moga grada

dunja rihtman-augustin - ulice moga grada Rihtman-Auguštin, Dunja – Ulice moga grada

Antropologija domaćeg terena

2000. god. Str. 285

Rasprodato.

Dr Du­nja Riht­man-Augu­štin (1926- 2002), bila je na­uč­na sa­vet­ni­ca In­sti­tu­ta za et­no­lo­gi­ju i fol­klo­ri­sti­ku u Za­gre­bu u pen­zi­ji. U raz­do­blju 1972 – 1984. bi­la je di­rek­tor­ka tog in­sti­tu­ta i ured­ni­ca go­di­šnja­ka Na­rod­na umjet­nost. Za­la­gala se za po­mak od tra­di­ci­o­nal­ne et­no­lo­gi­je pre­ma kul­tur­noj an­tro­po­lo­gi­ji, is­tra­živala je  kul­tu­ru sva­ko­dne­vi­ce, a u po­sled­njih de­set go­di­na svom is­tra­ži­va­nju pri­dru­žila je po­li­tič­ko-an­tro­po­lo­šku in­ter­pre­ta­ci­ju  te te­ma­ti­ke. Pored Ulica moga grada, ob­ja­vi­la je  knji­ge: Struk­tu­ra tra­di­cij­skog mi­šlje­nja (1984), Et­no­lo­gi­ja na­še sva­ko­dne­vi­ce (1988), Knji­ga o Božiću (1992), Christ­mas in Cro­a­tia (1997), Etnologija i etnomit (2001). Ure­di­la je vi­še knji­ga i zbor­ni­ka te ob­ja­vi­la ve­ći broj ra­do­va. Do­bit­ni­ca je Her­de­ro­ve na­gra­de (1997).

Sadržaj: Pred­go­vor, Ri­tu­a­li, sim­bo­li, po­li­ti­ka, Pro­stor: kon­kre­ti­za­ci­ja po­vi­je­sti, Uli­ce mo­ga gra­da, Spo­me­nik na glav­nom grad­skom tr­gu, Vri­je­me: upra­vlja­nje rit­mo­vi­ma, Me­ta­mor­fo­ze so­ci­ja­li­stič­kih pra­zni­ka, Ka­ko je umro Osmi mart, Djed Mraz u tran­zi­ci­ji, Men­ta­li­te­ti, Ju­na­ci i kli­jen­ti, Su­sje­di iz­me­đu dva “ako”, Zaš­to i otkad se gro­zi­mo Bal­ka­na?, Hr­vat­ski pri­je­por: Ja­dran-Du­nav-Bal­kan, Igre ili po­stroj­be, “Za ubit vo­la” i Po­pis li­te­ra­tu­re.