Slapšak, Svetlana – Ženske ikone antičkog sveta

svetlana slapsak - zenske ikone Slapšak, Svetlana – Ženske ikone antičkog sveta

2006. god. Str. 396

Rasprodato.

Autor: Sve­tla­na Slap­šak (1948, Be­o­grad) je pro­fe­sor­ka na In­sti­tu­tu Stu­di­o­rum Hu­ma­ni­ta­tis (ISH) u Lju­blja­ni, gde vo­di pro­gra­me An­tro­po­lo­gi­ja an­tič­kih sve­to­va i An­tro­po­lo­gi­ja po­lo­va.Ona je glav­na ured­ni­ca ča­so­pi­sa Pro­Fe­mi­na (Be­o­grad). Ob­ja­vi­la je de­se­tak knji­ga, me­đu ko­ji­ma i Žen­ske iko­ne XX ve­ka (Bi­bli­o­te­ka XX vek, 2005).

Knji­ga: Sa­dr­ži 77 krat­kih an­tro­po­lo­ških ese­ja o žen­skim kul­to­vi­ma an­tič­kog sve­ta, o mi­ti­za­ci­ji isto­rij­skih lič­no­sti an­ti­ke, o kon­tra­sti­ra­nju ili uskla­đi­va­nju bi­sek­su­al­nih pa­ro­va u an­tič­kim mi­to­vi­ma. To ni­je ge­ne­a­lo­ško ili ale­go­rij­sko i sim­bo­lič­ko či­ta­nje mi­ta. Autor­ku za­ni­ma “upit­nost mi­ta da­nas, za­do­volj­stvo pri­ča­nja, na­ra­tiv­na upo­tre­blji­vost mi­ta u hu­ma­ni­stič­koj di­sci­pli­ni stu­di­ja ro­da, po­nov­na ‘iko­ni­za­ci­ja’ pri­ča ko­je  bi mo­gle obo­ga­ti­ti dis­kurs te di­sci­pli­ne – an­tro­po­lo­ške mi­to­lo­gi­je”.