Poklon čitaocima: e-Jezik i kultura Ranka Bugarskog

Na zahtev ljubitelja Biblioteke XX vek, a uz saglasnost autora, ovoga puta izuzetno našoj čitalačkoj publici darujemo elektronsku verziju knjige Ranka Bugarskog Jezik i kultura.

Preuzmi knjigu

Napomena: Elektronsku verzija knjige Jezik i kultura je moguće preuzeti u PDF formatu, fajl je veličine 4,3 MB, a tekst knjige je potpuno pretraživ.

jezik_kultura_xxvek

Dr Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, objavio je veliki broj radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike i sociolingvistike. U ovoj ediciji izašle su mu knjige Lingvistika o čoveku (1975,1983), Jezik u društvu (1986), Jezik od mira do rata (1995), Lica jezika – sociolingvističke teme (2001,2002), Nova lica jezika – sociolingvističke teme (2002,2009), Žargon – lingvistička studija (2003,2006), Jezik i kultura (2005), Evropa u jeziku (2009) i Jezik i identitet (2010). Čigoja štampa i Biblioteka XX vek zajednički su objavile njegova Sabrana dela u 12 knjiga (Beograd, 1996-1997). Predavao je na mnogim inostranim univerzitetima. Bio je potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku (Association Internationale de Linguistique Appliquée) i predsednik Evropskog lingvističkog društva (Societas Linguistica Europaea). Član je Evropske akademije nauka i umetnosti (Salcburg) i ekspert Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike (Strazbur). U njegovu čast štampana su dva internacionalna i jedan studentski zbornik radova: History and Perspectives of Language Study – Papers in Honor of Ranko Bugarski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000; Jezik, društvo, saznanje – Profesoru Ranku Bugarskom od njegovih studenata, Beograd: Filološki fakultet, 2003; Jezik u upotrebi/Language in Use, Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, 2011.

Sedma knjiga dr Ranka Bugarskog, redovnog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, objavljena u Biblioteci XX vek. Sa­dr­ži sle­de­će pri­lo­ge: Uvod­na na­po­me­na; Pr­vi deo O JE­ZI­KU U KUL­TU­RI I DRUŠ­TVU: I Je­zik i kul­tu­ra, II Je­zič­ka i kul­tur­na ra­zno­li­kost čo­ve­čan­stva, III Po­pu­lar­na ve­ro­va­nja o je­zi­ci­ma i na­ro­di­ma, IV Pol i rod u je­zi­ku, V Je­zik i iden­ti­tet, VI Je­zik i ma­nji­ne, VII Evro­pa i je­zi­ci, VI­II Na­ci­o­nal­nost i je­zik u po­pi­si­ma sta­nov­niš­tva, IX Ka­ko smo or­ga­ni­zo­va­li pri­me­nje­nu lin­gvi­sti­ku u Ju­go­sla­vi­ji, X En­gle­ski kao do­dat­ni je­zik;  Dru­gi deo O NA­ŠEM JE­ZI­KU: XI Je­zik i et­ni­ci­tet u Sa­ra­je­vu, XII Srp­sko­hr­vat­ski i en­gle­ski – ne­ke so­ci­o­lin­gvi­stič­ke pa­ra­le­le, XI­II Srp­sko­hr­vat­ski je­zik – re­zi­me zbi­va­nja, XIV Sli­kov­ne me­ta­fo­re u raz­go­vor­nom je­zi­ku, XV Srp­ski žar­gon iz­me­đu lek­si­ko­na, gra­ma­ti­ke i sti­la, XVI Žar­gon­ske no­vo­sti, XVII Je­zik, žar­gon i ver­bal­ne ma­gle, XVI­II Ogle­da­lo po­li­tič­kih na­me­ra, XIX Za gla­so­ve to­le­ran­ci­je, XX Je­zik se ne ču­va za­bra­na­ma, XXI Smi­je­ša­no naj­lak­še se bi­je; Tre­ći deo BI­BLI­O­GRAF­SKI PRI­LO­ZI: XXII Se­lek­tiv­na bi­bli­o­gra­fi­ja  ju­go­slo­ven­ske so­ci­o­lin­gvi­sti­ke 2002-2004, Bi­bli­o­graf­ska be­leš­ka.

 

Spisak ranije postavljenih elektronskih verzija naših izdanja dostupnih za preuzimanje:

01. Lan­gran, Pol: Uvod u perm­a­nent­no obra­zo­van­je (Pa­ul Len­grand, L’in­tro­duc­ti­on à l’éduca­ti­on perm­a­nen­te). Prev. S. Uva­lić. 1971, 1976.

02. Snou, Čarls: Dve kul­tu­re (Char­les P. Snow, The two Cul­tu­res: and a se­co­ond lo­ok). Prev. A. I. Spa­sić. 1971.

11. Fu­ra­stje, Žan : Uni­ver­zi­tet pred ste­ča­jem (Je­an Fo­u­ra­stié, Fa­il­li­te de l’uni­ver­sité?). Prev. S. Lu­kić. 1973.

74. Domenak, Žan Ma­ri: Evro­pa, kul­tur­ni iza­zov (Je­an-Ma­rie Do­menach, Eu­ro­pe: le défi cul­tu­rel). Prev. D. Ci­vrić. 1991.

3. Pi­ke­ring, Džordž: Iza­zov obra­zo­van­ju (Ge­or­ges Pic­ke­ring, The Chal­lenge to Edu­ca­ti­on). Prev. J.Di­mi­ri­je­vić, 1971.

5. *** Ma­klu­a­no­va ga­lak­si­ja. Ma­klu­an – za i pro­tiv. Prev. S. Ðor­đević. 1971, 1982. Rasprodato.

39. Nil, Alek­san­dar S.: Slo­bod­na de­ca Sa­mer­hi­la (A. S. Ne­ill, Sum­mer­hill). Prev. D. Pe­tro­vić. 1979, 1980, 1988.