Poklon čitaocima: pet e-knjiga

Za posetioce našeg sajta i čitaoce naših izdanja pripremili smo novogodišnji poklon u vidu elektronskih verzija pet knjiga koje ćemo vam u toku decembra sukcesivno, svake nedelje po jednu knjigu, stavljati na raspolaganje, to jest dati na besplatno čitanje. Počinjemo sa Istorijom lingvistike Žorža Munena.

munen_istorija_lingvistike_C85. Munen, Žorž: Isto­ri­ja lin­gvi­sti­ke
(Ge­or­ges Mo­u­nin, Hi­sto­i­re de la lin­gu­i­sti­que). Prev. V. Ili­jin., 1996.

milka_ivic_o_zelenom_konju_C_M82. Ivić, Mil­ka: O ze­le­nom kon­ju. No­vi lin­gvi­stič­ki ogle­di. 1995.

 

Levi_Stros_Totemizam_C_m37. Le­vi-Stros, Klod: To­te­mi­zam da­nas
(Cla­u­de Lévi-Sra­uss, Le to­temi­sme au­jo­urd’hui). Prev. B. Čo­lak-An­tić i I. Čo­lo­vić. 1979, 1990.

 

 

virtuelna_kultura_C115. Džouns, Stiven (ur.): Virtuelna Kultura. Identitet i komunikacija u kiber-društvu (Stiven G. Jones (ed.), Virtual Culture. Identity and Communication in Cybersociety). Prev. V.Gordić. 2001.

 

etnicka_vremena_C123. Kecmanović, Dušan: Etnička vremena. 2001.