Finkelkrot, Alen – Poraz Mišljenja

Alen Finkelkrot - Poraz misljenjaFin­kel­krot, Alen – Poraz Mišljenja

Naslov originala:
Alain Finkielkraut: La défaite de la pensée

Pre­veo sa fran­cu­skog
Al­jo­ša Mi­mi­ca

1993. god. Str. 142

Cena: 400 din.

Francuski filozof Alen Fin­kel­krot (Ala­in Fin­ki­el­kra­ut, 1949) ob­ja­vio je vi­še knji­ga, od ko­jih je kod nas ra­ni­je pre­ve­de­na knji­ga No­vi lju­bav­ni ne­red, ko­ju je na­pi­sao za­jed­no sa Paskalom Bruk­ne­rom (Un no­u­ve­au désor­dre amo­u­re­ux, 1977). Po­raz mi­šljen­ja (1987) je po­le­mič­ka ras­prava o kri­zi uni­ver­zal­nih vred­no­sti kul­tu­re u tre­nut­ku ka­da su kri­ti­ka evro­cen­tri­zma i kul­tur­ni re­la­ti­vi­zam u dru­štve­nim na­u­ka­ma afirm­i­sa­li ide­ju o rav­no­prav­no­sti i jed­na­ko­sti ra­zno­li­kih mo­de­la ži­vo­ta i stva­ra­la­štva. “Varv­ar­stvo se, da­kle, naj­zad do­ko­pa­lo kul­tu­re”, kon­sta­tu­je u ovoj knji­zi A. Fin­kel­krot.