Bandić, Dušan – Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko

Bandić, Dušan – Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko dusan bandic - carstvo zemalljsko

Ogledi o narodnoj religiji

Treće izdanje

2008. god. Str. 282

Cena: 750 din.

Autor: Dr Du­šan Ban­dić (1939 – 2002), bio je pro­fe­sor etnologije na Fi­lo­zof­skom Fa­kul­te­tu u Beogra­du i  jedno vreme šef Ka­te­dre za na­ci­o­nal­nu et­no­lo­gi­ju i an­tro­po­lo­gi­ju. Ba­vio se is­tra­ži­va­njem re­li­gi­je a po­seb­no na­rod­ne re­li­gi­je Sr­ba. Ob­ja­vio je oko pe­de­set naučnih ra­do­va i če­ti­ri knji­ge: Ne­ke no­vi­je pro­me­ne u ži­vo­tu i kul­tu­ri sta­nov­ni­štva oko­li­ne Be­o­gra­da (1979), Ta­bu u tra­di­ci­o­nal­noj kul­tu­ri Sr­ba (1980), Car­stvo ze­malj­sko i car­stvo ne­be­sko (pr­vo iz­da­nje 1990, drugo dopunjeno izdanje 1998) i Na­rod­na re­li­gi­ja Sr­ba u sto poj­mo­va (prvo izdanje 1991, drugo 2004.

Knji­ga: Car­stvo ze­malj­sko i car­stvo ne­be­sko, po­red stu­di­ja u ko­ji­ma autor iz­la­že svo­je vi­đe­nje op­štih poj­mo­va kao, što su re­li­gi­ja ili na­rod, sadrži i rasprave o ne­hri­šćan­skoj di­men­zi­ji na­še na­rod­ne re­li­gi­je: o fe­no­me­nima ko­ji po for­mi ili “du­hu” ni­su hri­šćan­ski (“Na­rod­no pa­gan­stvo”), kao i o hri­šćan­skim fe­no­me­ni­ma ko­je na­rod in­ter­pre­ti­ra na ne­hri­šćan­ski na­čin (“Na­rod­no pra­vo­sla­vlje”).