Daglas, Meri – Čisto i opasno

Meri Daglas - Cisto i opasno

Analiza pojma prljavštine i tabua

Naslov originala:
Mary Douglas: Purity and Danger

Prevela s engleskog
Ivana Spasić

2001. god. Str. 320

Rasprodato.

 

 

Me­ri Da­glas (ro­đe­na 1921) bi­la je pro­fe­sor an­tro­plo­lo­gi­je na Uni­ver­sity Col­le­ge Lon­don. Te­ren­ska is­tra­ži­va­nja oba­vlja­la je naj­vi­še u Za­pad­noj Afri­ci. U na­u­ci je ste­kla ugled ra­do­vi­ma o sim­bo­lič­kim si­ste­mi­ma. Po­red Ći­stog i opa­snog, nje­ne naj­va­žni­je knji­ge su: Pri­rod­ni sim­bo­li. Is­tra­ži­va­nja ko­smo­lo­gi­je (Na­tu­ral symbols: Ex­plo­ra­ti­ons in co­smo­logy, 1970) i Im­pli­cit­na zna­če­nja. An­tro­po­loš­ki ese­ji (Im­pli­cit me­a­nings: Es­says in an­thro­po­logy, 75). Ure­di­la jc zna­ča­jan zbo­r­nik Pra­vi­la i zna­če­nja (Ru­les and me­a­nings, 1973).

Sadržaj: Za­hva­le, Uvod, I Ri­tu­al­na ne­či­sto­ća, II Sve­tov­no pr­lja­nje, III Pro­pi­si le­vit­skog za­ko­ni­ka, IV Ma­gi­ja i ču­do, V Pri­mi­tiv­ni sve­to­vi, VI Mo­ći i opa­sno­sti, VII Spo­ljaš­nje gra­ni­ce, VIII Unu­traš­nje li­ni­je, IX Si­stem u ra­tu sa sa­mim so­bom, X Ras­pad i ob­no­va si­ste­ma, Bi­bli­o­gra­fi­ja.