Močnik, Rastko – Alterkacije

Rastko Mocnik - Alterkacije

Alternativni govori i
ekstravagantni članci

Prevela sa slovenačkog
Marija Mitrović

1998. god. Str. 221

Rasprodato.

 

Rast­ko Moč­nik, so­ci­o­log, ži­vi u Lju­blja­ni. Ob­ja­vio ve­ći broj ra­do­va iz obla­sti se­mi­o­ti­ke i so­ci­o­lo­gi­je knji­žev­no­sti, ana­li­ze dis­kur­sa, te­o­rij­ske psi­ho­a­na­li­ze i te­o­ri­je ide­o­lo­gi­je. Glav­na de­la: Me­se­če­vo zla­to (se­mi­o­lo­ška ana­li­za po­e­zi­je Fran­ce­ta Pre­šer­na, 1980); Is­tra­ži­va­nja za so­ci­o­lo­gi­ju knji­žev­no­sti (1984); Od re­či do re­či (ras­pra­va iz fi­lo­zo­fi­je je­zi­ka,1985); Ko­li­ko fa­ši­zma? (ras­pra­ve o post­ko­mu­ni­zmu, 1995). Al­ter­ka­ci­je, knjiga priredjena za Biblioteku XX vek, donosi ove Moč­ni­ko­ve tek­sto­ve: Al­ter­ca­tio, Ele­men­ti za či­ta­nje Be­o­grad­skog pro­ce­sa, Pro­tiv te­o­ri­je to­ta­li­ta­ri­zma, Post­mo­der­ni­zam i al­ter­na­ti­va, Grad – estet­ska po­ja­va?, Mu­zič­ka prote­za, Za­mi­šlje­ni pred­met ve­ro­va­nja i na­ci­ja kao nul­ta in­sti­tu­ci­ja.