Klikovac, Duška – Metafore u mišljenju

Duska Klikovac - MetaforeKlikovac, Duška – Metafore u mišljenju

2004. god. Str. 318.

Rasprodato.

 

 

 

Dr Du­ška Kli­ko­vac je do­cent na Ka­te­dri za srp­ski je­zik Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du, gde pre­da­je pred­me­te Sti­li­sti­ka srp­skog je­zi­ka i Sa­vre­me­ni srp­ski je­zik. Ob­ja­vi­la je mo­no­gra­fi­ju Se­man­ti­ka pred­lo­gaStu­di­ja iz kog­ni­tiv­ne lin­gvi­sti­ke (2000), tri udž­be­ni­ka srp­skog je­zi­ka za osnov­nu i sred­nju ško­lu i če­tr­de­se­tak ra­do­va, pre­te­žno iz se­man­ti­ke i sti­li­sti­ke. Knjiga sadrži sledeća poglavlja: Prvi deo:METAFORE OD MIŠLJENJA DO JEZIKA (1.Naučna argumentacija je putovanje i dru­ge me­ta­fo­re, 2. O me­ta­fo­ra­ma za raz­u­me­va­nje ko­mu­ni­ka­ci­je na pri­me­ru iz knji­žev­nog de­la,3. Me­ta­fo­ra kao sred­stvo za raz­u­me­va­nje tek­sta, 4.Me­ta­fo­re – do­slov­ne i fi­gu­ra­tiv­ne,5.O poj­mov­nim i lek­si­ka­li­zo­va­nim, ot­kri­vač­kim i stva­ra­lač­kim me­ta­fo­ra­ma uz po­moć afo­ri­za­ma Du­ša­na Ra­do­vi­ća, 6.O važnosti poj­mov­nih me­ta­fo­ra za pro­u­ča­va­nje lek­si­ko­na srp­sko­hr­vat­skog je­zi­ka. Drugi deo:METAFORE U KATEGORIZACIJI (7. O zna­če­nju gla­gol­skog pre­fik­sa raz, 8.O me­ta­fo­ra­ma u srp­skom je­zi­ku či­ji je iz­vor­ni do­men od­nos sa­dr­ža­va­nja, 9. O uzroč­nom zna­če­nju kon­struk­ci­je u+lo­ka­tiv, 10.  O zna­čenj­skim od­no­si­ma unu­tar tvor­be­ne po­ro­di­ce s ko­re­nom pun, 11. Vri, štr­klja, klječ­ka: o fo­net­skom sim­bo­li­zmu u srp­sko­hr­vat­skom je­zi­ku, 12. Izo­kre­nu­ta pri­ča Bran­ka Ćo­pi­ća ili o is­ku­stve­noj ute­me­lje­no­sti lek­sič­kih i gra­ma­tič­kih ka­te­go­ri­ja).