Ivić, Milka – O Vukovom i vukovskom jeziku

Milka Ivic - O VukovomDru­go, do­pun­je­no iz­dan­je

1997. god. Str. 208.

Rasprodato.

Mil­ka Ivić je­ redov­ni član Srp­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti, kao i ne­ko­li­ko ino­stra­nih aka­de­mi­ja. Njene stručne i naučne prokupacije mogu se razvrstati u nekoliko osnovnih oblasti: istorija lingvistike, opšta lingvistika, lingvistička teorija, sintaksa i semantika slovenskih jezika, savremena serbokroatistika. Naj­po­zna­ti­ja  de­la Milke Ivić objavljena su u Biblioteci XX vek: Prav­ci u lin­gvi­sti­ci 1963 (u devet  iz­da­nja, i u pre­vo­di­ma na de­se­tak je­zi­ka sve­ta); Lin­gvi­stič­ki ogledi­ – 1983, 1995; O je­zi­ku Vu­ko­vom i vu­kov­skom 1990; O ze­le­nom ko­nju. No­vi lin­gvi­stič­ki ogle­d – 1995; Lin­gvi­sič­ki ogle­di,tri – Be­o­grad, 2000; Red reči. Lingvistički ogledi četiri, 2002; O rečima. Lingvistički ogledi pet, 2005 i  Je­zik o na­ma. Lin­gvi­stič­ki ogle­di, šest. 2006.

Predrag Piper i Milorad Radovanović priredili su zbornik radova u čast Milke Ivić pod naslovom Lingvistika Milke Ivić (Biblioteka XX vek, 2008)

Knji­ga O Vukovom i vukovskom jeziku do­no­si sedam ogle­da o ra­znim aspek­ti­ma Vu­ko­vog je­zi­ka, če­ti­ri ogle­da o ra­du dru­gih pro­u­ča­va­la­ca je­zi­ka (S. Mr­kalj, Ð. Da­ni­čić, S. No­va­ko­vić), i če­ti­ri ogle­da o ak­tu­el­nim te­ma­ma. Ovo iz­dan­je knji­ge O Vu­ko­vom i vu­kov­skom je­zi­ku sa­dr­ži se­dam no­vih tekstova.