Mandić, Igor – Za našu stvar

igor mandic - za nasu stvar Mandić, Igor – Za našu stvar

Agonija postkomunizma u Hrvatskoj 1990-1999

Drugo, prošireno izdanje

2001. god. Str. 344

Cena: 500 din.

Igor Man­dić ro­đen je 1939. u Ši­be­ni­ku. Kla­sič­nu gim­na­zi­ju za­vr­šio je u Spli­tu, a kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost di­plo­mi­rao 1963. na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu. Od stu­dent­skih da­na ob­ja­vlju­je kri­tič­ke ra­do­ve, a sredinom še­zde­se­tih opre­de­lio se za sve­stra­no i in­ten­ziv­no me­dij­sko de­lo­va­nje (sa­ra­đu­ju­ći mal­tene u svim no­vi­na­ma, nedeljnicima i re­vi­ja­ma on­daš­nje SFRJ, po­seb­no pro­du­blju­ju­ći kon­tak­te s be­o­grad­skom sce­nom). Od 1971. do da­nas ob­ja­vio je dva­de­se­tak knji­ga kri­ti­ka, ese­ja i po­le­mič­kih zbir­ki ra­zno­rod­ne te­ma­ti­ke – od knji­žev­ne kri­ti­ke do fe­no­me­na sva­ki­daš­njeg ži­vo­ta, fe­mi­ni­zma i ma­sov­ne kul­tu­re uklju­ču­ju­ći i po­hva­lu ga­stro-eno­lo­gi­je i ero­ti­zma. Knji­ga Za na­šu stvar. Ago­ni­ja post­ko­mu­ni­zma u Hr­vat­skoj 1990-1999, kao niz po­le­mič­ki in­to­ni­ra­nih felj­to­na i ese­ja na­sta­lih isto­vre­me­no s do­ga­đa­ji­ma ko­ji su ih is­pro­vo­ci­ra­li, te­ma­ti­zi­ra­na je pre­ma me­ta­fo­rič­kim na­slo­vi­ma i svo­jom bud­noš­ću i kri­tič­noš­ću po­go­to­vo da­nas po­ma­že raz­mi­ca­nju za­sto­ra pred jed­nom (na­ci­o­na­li­stič­kom) ilu­zi­jom.

Predgovor Drugom izdanju