Horvat, Srećko – Protiv političke korektnosti

Srecko Horvat - Protiv politicke

Od Kramera do Laibacha, i natrag

2007. god. Str. 216

Rasprodato.

 

Srećko Hor­vat, teoretičar i se­mi­o­log, rođen u Osi­je­ku (1983), s tre­nut­nim boravištem u Za­gre­bu. Piše za časopise za kul­tu­ru i društvena zbi­va­nja Za­rez, Vi­je­nac, Tvrđu i Treći pro­gram hr­vat­skog ra­di­ja, gde je ure­dio i niz za­seb­nih te­ma­ta. Pro­tiv političke ko­rekt­no­sti je Hor­va­to­va pr­va knji­ga.

U dva popglavlja («Od političke korektnosti do nacionalizma» i «Dekonstrukcija nacionalne himne») i Dodatku (koji čine tekstovi «Politička korektnost društvene odgovornosti, «Politička nekorektnost samoubojstva» i «Politička korektnost u obitelji») autor pokazuje kako politička korektnost i nacionalizam dele neke bitne zajedničke odlike među kojima se kao najevidentnije ističu isključivanje, stigmatiziranje i sankcioniranje svih onih subjekata koji se ne ravnaju po načelima ideologije koja je vodeća u određenim istorijsko-političkim konstelacijama.