Nova knjiga

Sa zadovoljtsvom obaveštavamo naše čitaoce i saradnike da je iz štampe izišla 245. knjiga Biblioteke XX vek.

 

Florijan Biber
Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu
Preveo s engleskog Đorđe TomićUspon Korice_C
Strana: 240
Cena: 800 din

 

 

 

 


Florijan Biber
(Florian Bieber, Luksemburg 1973) je profesor političkih nauka i istorije Jugoistočne Evrope i direktor Centra za proučavanje Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu (Austrija). Angažovan je i kao koordinator Savetodavne grupe za javnu politiku Balkan u Evropi (BiEPAG). Od 2001. do 2006. godine radio je u Beogradu i Sarajevu kao saradnik Evropskog centra za pitanja manjina. Kao gostujući profesor predavao je na nekoliko univerziteta u Evropi i SAD, među njima i na univerzitetima u Beogradu i Sarajevu. Među Biberovim novim radovima, pored Uspona autoritarizma na Zapadnom Balkanu, nalaze se još dve knjige: Rasprave o nacionalizmu (Debating Nationalism, Bloomsbury 2020) i Pregovaranje o jedinstvu i razlikama u Evropskoj uniji (Negotiating Unity and Diversity in the European Union, Palgrave, u štampi).

Ova knjiga je pokušaj da se problem balkanskih “kneževa” i stabilokratije istraži na jedan akademski i sistematičan način u kontekstu globalnog uspona kompetitivnog autoritarizma. U uvodnom poglavlju se govori o tome kako je na Zapadnom Balkanu došlo do opadanja i stagnacije demokratije. U pitanju je kriza koja prati šire globalne trendove, ali ima i određene regionalne specifičnosti.  U drugom poglavlju autor istražuje uzroke nastanka poluautoritarnih režima i zašto ni posle devedesetih godina nije došlo do izgradnje konsolidovanih demokratskih struktura na Zapadnom Balkanu. U trećem poglavlju je dat pregled problema demokratskog razvoja u svakoj zemlji regiona, a u četvrtom autor istražuje mehanizume  kompetitivnog autoritarizma na Zapadnom Blkanu, uključujući korišćenje političkih kriza i nacionalizma, kontrolu medija, slabu opoziciju i civilno društvo. U zaključnom poglavlju autor podrobnije istražuje  tok krize koja je dovela do pada vlade Nikole Gruevskog u Makedoniji, da bi ukazao na to pod kakvim okolnostima je moguće osporiti i srušiti režim kompetitivnog autoritarizma na Zapadnom Balkanu.

Pro­log

SA­VE­TI BAL­KAN­SKOM KNE­ZU