Ivić, Milka – Pravci u lingvistici I i II

milka ivic - pravci u lingvistici 2

 Ivić, Milka – Pravci u lingvistici I i II

Deveto izdanje, dopunjeno poglavljem “Lingvistika u devedesetim godinama”

 2001. god. Str. 310+292
 Cena: 800 din.

 

Mil­ka Ivić je­ redov­ni član Srp­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti, kao i ne­ko­li­ko ino­stra­nih aka­de­mi­ja. Njene stručne i naučne prokupacije mogu se razvrstati u nekoliko osnovnih oblasti: istorija lingvistike, opšta lingvistika, lingvistička teorija, sintaksa i semantika slovenskih jezika, savremena serbokroatistika. Naj­po­zna­ti­ja  de­la Milke Ivić objavljena su u Biblioteci XX vek: Prav­ci u lin­gvi­sti­ci – 1963 (u devet  iz­da­nja, i u pre­vo­di­ma na de­se­tak je­zi­ka sve­ta); Lin­gvi­stič­ki ogledi­ – 1983, 1995; O je­zi­ku Vu­ko­vom i vu­kov­skom – 1990; O ze­le­nom ko­nju. No­vi lin­gvi­stič­ki ogle­d – 1995; Lin­gvi­sič­ki ogle­di,tri – Be­o­grad, 2000; Red reči. Lingvistički ogledi četiri, 2002; O rečima. Lingvistički ogledi pet, 2005 i  Je­zik o na­ma. Lin­gvi­stič­ki ogle­di, šest. 2006.

Predrag Piper i Milorad Radovanović priredili su zbornik radova u čast Milke Ivić pod naslovom Lingvistika Milke Ivić (Biblioteka XX vek, 2008)

Po­red devet srp­sko­hr­vat­skih iz­da­nja, Pravci u lingvistici ob­ja­vlje­ni su i u pre­vo­di­ma na en­gle­ski, ne­mač­ki i još de­se­tak je­zi­ka sve­ta. Ovo, de­ve­to iz­da­nje Pra­va­ca u lin­gvi­sti­ci sa­dr­ži, osim iz­la­ga­nja ko­je je pre­u­ze­to iz pret­hod­nog iz­da­nja knji­ge, još i do­dat­no po­gla­vlje – “Lin­gvi­sti­ka u de­ve­de­se­tim go­di­na­ma”, u ko­jem autor pri­ka­zu­je naj­va­žni­ja te­o­rij­ska do­stig­nu­ća je­zič­ke na­u­ke u po­sled­njoj de­ce­ni­ji XX ve­ka.