History Fest Sarajevo 2021

U okviru ovogodišnjeg History festa, koji se održava u Sarajevu od 8. do 12. juna, u petak, 11. juna, sa početkom u 14h biće predstavljene knjige Biblioteke XX vek. Učestvuju Stef Jansen i Dubravka Stojanović.


Stef Jansen je profesor socijalne antropologije na Univerzitetu u Mančesteru. Od 1996. godine obavio je niz etnografskih istraživanja u postjugoslovenskim zemljama, najpre u Srbiji i u Hrvatskoj, a od 2000. godine prvenstveno u Bosni i Hercegovini. Najvažnije teme kojima se bavi su: uloga države u svakodnevnom životu; nada i cinizam; stvaranje doma i izbeglištvo; post-socijalističke transformacije; politički subjektiviteti, svakodnevna geopolitika i otpor; sećanje i zaboravljanje; (ne)pripadanje i nacija; maskuliniteti; granice. Objavio je veliki broj članaka u periodici i priloga u zbornicima. Priredio je, zajedno sa Stafanom Levingom (Staffan Löfving), zbornik Struggles for Home: Violence, Hope and the Movement of People (Berghahn, 2008), a zajedno sa Čarnom Brković i Vanjom Čelebičić zbornik Negotiating Social Relations in Bosnia and Herzegovina: Semiperpheral Entanglements (Routledge, 2016). U Biblioteci XX vek 2005. godine objavljena je njegova prva knjiga Antinacionalizam: etnografija otpora u Zagrebu i Beogradu, a 2020. je objavljena knjiga Čežnja u međuvremenu „Normalan život“ i država u jednom sarajevskom naselju.”

Isto­ri­čar­ka Du­brav­ka Sto­ja­no­vić ma­gi­stri­ra­la je 1992, a dok­to­ri­ra­la 2001. go­di­ne na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du. Od 1988. do 1996. go­di­ne ra­di­la je u In­sti­tu­tu za no­vi­ju isto­ri­ju Sr­bi­je. Go­di­ne 1996. pre­šla je na Ode­lje­nje za isto­ri­ju Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du, 2008. go­di­ne po­sta­la je van­red­ni, a 2016. redovni pro­fe­sor na ka­te­dri za Op­štu sa­vre­me­nu isto­ri­ju. Knji­ge: Is­ku­ša­va­nje na­če­la. Srp­ska so­ci­jal­de­mo­kra­ti­ja i rat­ni pro­gram Sr­bi­je 1912-1918, (1994), Sr­bi­ja i de­mo­kra­ti­ja 1903-1914. Isto­rij­ska stu­di­ja o “zlat­nom do­bu srp­ske de­mo­kra­ti­je” (2003), Sr­bi­ja 1804-2004, (sa M. Jo­va­no­vi­ćem i Lj. Di­mi­ćem, 2005), Kal­dr­ma i as­falt. Ur­ba­ni­za­ci­ja i evro­pe­i­za­ci­ja Be­o­gra­da 1890-1914 (2008), Ulje na vo­di. Ogle­di iz isto­ri­je sa­da­šnjo­sti Sr­bi­je (2010), Iza zavese. Ogledi iz društvene istorije Srbije, (2013), Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Vanevrospki svet u savremenom dobu (2015). U Biblioteci XX vek 2011. god. je objavljena njena knjiga Noga u vratima. Prilozi za političku biografiju Biblioteke XX vek.

Preuzmite program (PDF)

history_Fest_SA_2021