211. Slapšak, Svetlana: Antička miturgija: žene. 2013.

 

(1) Lada Stevanović, ”Muška tradicija i ženska kultura (IZMIŠLJENA) PRIČA. Antička miturgija: žene Svetlane Slapšak, Biblioteka XX vek, Beograd 2013.” u: Dnevni list Danas, <http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/knjiga_danas/muska_tradicija_i_zenska_kultura.54.html?news_id=289303#rating> (28. IX 2014).

(2) Predstavljanje knjige Antička miturgija: žene