065. Dikro, Osvald i Todorov, Cvetan: Enciklopedijski rečnik nauka o jeziku I/II, Prosveta 1987.

(1) Ducrot Oswald: „Tačno je da smo Enciklopedijski rječnik pisali u vrijeme kada se klasični strukturalizam počeo osporavati sa svih strana…”, Sol, 3, 1988, 2 (7)